Status: Ongoing

Server time: 25.02.2024 09:11

Tender card #31228/2022
Združená dodávka plynu

Information

ID of tender
33611
Name of content of tender
Združená dodávka plynu
Tender ref. no.
31228/2022
EU journal ref. no.
2022/S 210-600868
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
4 300 000,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Further CPV
65200000-5 - Gas distribution and related services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky nie je rozdelený na časti z dôvodu získania čo najvýhodnejšej ponuky. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné väzby, charakter predmetu zákazky by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke neúčelné, neefektívne a po ekonomickej stránke nehospodárne. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní by mohlo ohroziť zabezpečenie riadnej dodávky predmetu zákazky a získanie výhodnejšej ceny
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi v zmluvnom období združenú dodávku plynu v dohodnutom množstve, kvalite, čase a ostatných dohodnutých podmienok vrátane: a) prevzatie zodpovednosti za odchýlku za OM odberateľa voči zúčtovateľovi odchýlky; b) zabezpečenie prepravy plynu, distribúcie plynu, regulované distribučné služby od príslušného PDS, ku ktorej je OM pripojené a ostatné súvisiace služby (ďalej len „distribučné služby“); a to do všetkých odberných miest verejného obstarávateľa, definovaných v osobitnej prílohe „Špecifikácia odberných miest.‟

Požaduje sa dodávka plynu od 00:00 hod. dňa 1.1.2023 do 24:00 hod. príslušného kalendárneho roka na jednotlivé ročné obdobia plnenia počas trvania platnosti Rámcovej dohody, uzavretej na 36 mesiacov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.11.2022 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
28.11.2022 10:30:00

Centralised procurement

Subject's name
Mesto Levoča
Address
Nám. Majstra Pavla 4
Levoča
, Slovak republic
Process supervisor
Lucia Švecová
scholarisvo@skolam.sk
+421 000000000

Documents