Status: Ongoing

Server time: 30.11.2022 16:21

Tender card #13/2022
Rozhľadňa na Tatry

Information

ID of tender
33680
Name of content of tender
Rozhľadňa na Tatry
Tender ref. no.
13/2022
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
53 083,45 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work / AB13-8 - Wooden
Further CPV
03410000-7 - Wood / UB03-0 - Construction materials
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Konštrukcie a práce HSV
Zemné práce
Zo staveniska je potrebné odstrániť humus, ktorý sa použije pri úprave terénu po ukončení stavebných prác. Zemné práce sa budú prevádzať v zemine tr. 3. Vykopaná zemina sa použije na násypy a zvyšok zeminy sa odvezie. Vzhľadom na to, že nebol vykonaný geologický prieskum územia, je potrebné po odkrytí základovej škáry prizvať stavebný dozor k prevzatiu základovej škáry, ktorá musí byť min. 1300 mm pod úrovňou upraveného terénu, resp. na únosnom podloží.

Spodná stavba - základy
Drevené hlavne stĺpy kruhového prierezu 320 mm sú uložené pomocou oceľovej päty 2xUPE200 na základových pätkách s pôdorysnými rozmermi 1400/1400 mm a s hĺbkou 1200 mm. Úroveň základovej škáry je v nezámrznej hĺbke min. 1200 mm pod úrovňou upraveného terénu, resp. na únosnom podloží. Podklad základových pätiek tvorí dostatočne zhutnené štrkové lôžko min. hrúbky 150 mm. Základové pätky a pásy betónovať priamo do vykopaných základových rýh. Pri zakladaní objektu prizvať stavebný dozor!

Horná stavba
Objekt je navrhnutý ako drevený, zužujúci sa smerom nahor. Max. osové pôdorysné rozmery prízemia sú 4,00 x 4,00 m. Max. osové pôdorysné rozmery posledného podlažia vo výške +9,750 m sú 3,00 x 3,00 m. Výška hrebeňa strechy veže od ±0.000 je +13,50 m. Veža bude zastrešená ihlanovou rovnomernou strechou so sklonom 32° . Krytina je plechová.
Hornú stavbu tvorí drevená konštrukcia pozostávajúca zo stĺpov, vodorovných trámov, krovu a zavetrenia.
Drevené stĺpy veže sú navrhnuté kruhového prierezu 320 mm a sú uložené pomocou oceľovej päty 2xUPE200 na základových pätkách. Stĺpy sú na každom podlaží prepojené po obvode vodorovnými trámami kruhového prierezu 260 mm, ktoré v mieste zastrešenia zároveň tvoria pomúrnice krovu. Nosná časť podlahy vyhliadkových podlaží je tvorená drevenými hradami kruhového prierezu 200 mm, ktoré sú ukladané v osových vzdialenostiach max. 1,3 m. Samotnú podlahu tvorí doskový fošňový záklop hr. 40 mm. Zastrešenie veže v hornej úrovni pozostáva z krokiev prierezu 80/140 mm, ktoré sú uložené v osových vzdialenostiach max. 1000 mm. Krokvy sú ukladané na nárožné krokvy prierezu 120/160 mm a na pomúrnice (vodorovné trámy). Nárožné krokvy ihlanovej strechy budú zapnuté obojstrannými klieštinami 2x50/160 mm, ktoré budú vzájomne prekrížené a umiestnené nad sebou.
Šikmé zavetrenie je navrhnuté kruhového prierezu 160 mm, zavetrenie pásikmi je navrhnuté kruhového prierezu 160 mm. Jednotlivé prvky zavetrenia ako aj ostatné drevené prvky vyhliadkovej veže sú rozkreslené a vykázané v projektovej dokumentácii, časť konštrukčno-stavebné riešenie. Jednotlivé drevené prvky veže budú vzájomne spájané čapovaním a plátovaním.
Prístup na jednotlivé podlažia bude rebríkovými podsúvanými schodmi s medzipodestami, nakoľko vyhliadkové podlažia sa nachádzajú vo výškovej úrovni + 5,250 m a 9,750 m. Schody vrátane medzipodesty a podesty musia mať zábradlia. Zábradlím musí byť opatrené aj každé podlažie rozhľadne. Zábradlie bude o zlúpanej žrďoviny D=80 mm. Minimálna výška zábradlia bude 1100 mm od podlahy. Maximálna medzera medzi zvislými prvkami zábradlia bude 100 mm.

Strešná konštrukcia
Nad uvažovaným pôdorysom veže bude vytvorená ihlanová strecha. Sklon strešných rovín je 32°. Krytina je z hliníkového plechu v pásoch hnedej farby.

Konštrukcie a práce PSV
Tesárske konštrukcie
Krov je drevený. Krokvy sú navrhnuté rozmerov 80/140 mm, klieštiny 2x50/160 mm, nárožné krokvy 120/160 mm. Stĺpy veže s prierezom 320 mm, vodorovné nosníky 260 mm, stropné hrady 200 mm, zavetrenie 160 mm.

Krytina
Krytina je navrhnutá z hliníkového plechu v pásoch hnedej farby. Debnenie pod plech nude z dosiek hr. 25 mm na zvar.

Podlahy
Na prízemí bude podlaha z lomového kameňa kladeného do udupanej hliny a vyškárovaná cementovou maltou. Podlahy jednotlivých podlaží rozhľadne bude tvoriť doskový záklop z dosiek hr. 40 mm, ktorý je ukladaný na stropné hrady.

Maľby a nátery
Krov bude opatrený antibakteriálnym náterom FUNGAL V 1350 a protipožiarnym náterom PLAMOR Špeciál V 2025. Všetky tesárske konštrukcie je potrebné opatriť náterom proti drevokazným hubám a hmyzu SLOVLUX. Technológiu nanášania náterov previesť podľa návodu výrobcu.

Elektroinštalácia
Rozhľadňa musí byt' opatrená hrebeňovým bleskozvodom.
Vyhliadková veža bola navrhnutá z hľadiska protipožiarnej ochrany v zmysle Vyhl. Č . 94/22004 Z. z. a STN 92 0201-1 a ďalších noriem na ňu nadväzujúcich.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.12.2022 14:00:00
Planned opening of bids
09.12.2022 10:00:00

Promoter

Subject's name
Mestské lesy Košice a.s.
Address
Južná trieda 11
Košice
040 01, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Maroš Vanyo
mvanyo@meleskosice.sk
+421 908060834

Documents