Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 06:32

Tender card #SUSCCH-BB-2016-NZ-VS-chirurgicke-sitie
Chirurgický šijací materiál

Information

ID of tender
34
Name of content of tender
Chirurgický šijací materiál
Tender ref. no.
SUSCCH-BB-2016-NZ-VS-chirurgicke-sitie
Public tender journal ref. no.
16457 - MST
EU journal ref. no.
2016/S 235-428156
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
577 162,000 EUR
Main CPV
33141120-7 - Clip, suture, ligature supplies
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK032 - Banskobystrický kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka chirurgického šijacieho materiálu.
Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky a opis požadovaných minimálnych
vlastností jednotlivých položiek sú vzhľadom na značný textový rozsah uvedené v súťažných podkladov. V Rámci jednej
časti musí byť predložená ponuka na všetky prislúchajúce položky.
Ponúkaný tovar sa musí nachádzať v registračnej databáze liekov, vedenej Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv.
Verejný obstarávateľ požaduje určitú veľkosť balenia pre položky, pri ktorých je v Prílohe č. 3 súťažných podkladov, v
stĺpci "K" Balenie (počet MJ /box) uvedený konkrétny požadovaný počet merných jednotiek v boxe.
Súčasťou predmetu zákazky musí byť doprava predmetu zákazky na miesto plnenia.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Ponuky je potrebné doručiť prostredníctvom pošty, iného doručovateľa alebo osobne na adresu verejného obstarávateľa. Pri osobnom doručení je potrebné doručiť ponuku do sídla verejného obstarávateľa: Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s., Cesta k nemocnici 1, 974 01 Banská Bystrica podateľňa, 2. Poschodie budovy riaditeľstva , v čase pondelok až piatok od 7:00 do 14:30. V posledný deň lehoty na predkladanie ponúk t.j. dňa 23.01.2017 je lehota na doručenie ponuky od 7: 00 do 10:00 hodiny.
Ak sa ponuka doručuje osobne, doručiteľovi bude vydané potvrdenie o jej prevzatí, v ktorom sa uvedie dátum, čas a miesto prevzatia ponuky.
Ponuka sa predkladá v uzavretom obale. Vonkajší uzatvorený obal musí byť označený nasledovne:
- obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania alebo obvyklého pobytu uchádzača alebo všetkých členov skupiny dodávateľov
- adresa doručenia
- označenie „súťaž - neotvárať“
- označenie „heslo: Chirurgický šijací materiál“

Schedule

Ponuka
23.01.2017 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Address
Cesta k nemocnici 1
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Martina Soláriková
vo@suscch.eu
+421 484333137

Documents

Chirurgický šijací materiál: Časť 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
146 397,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 2

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
284 065,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 3

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
139 175,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-

Chirurgický šijací materiál: Časť 4

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
7 525,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
-
Outcome of tender
-