Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 20:10

Tender card #ZsNH/013/2022
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vodozádržné opatrenia na LS Duchonka

Information

ID of tender
34355
Name of content of tender
Vyhotovenie projektovej dokumentácie pre vodozádržné opatrenia na LS Duchonka
Tender ref. no.
ZsNH/013/2022
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
73 666,76 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre súbor 10. vodných stavieb (stavebných objektov) Príloha č.1. rôznych konštrukcii na horských bystrinách na lesných pozemkoch a vodných tokoch za účelom konsolidovania korýt a prietokov, zadržania a spomalenia povrchového odtoku prehrádzkami a malými vodnými nádržami v množstve min. 10 % objemu odtoku ako prevencia proti suchu a požiarom, poklesu hladín podzemnej vody a obnovu poškodených mokradí a vodných biotopov v zmysle 7. RSV a opatrení MPRV SR pre zlepšenie vodného hospodárstva v lesoch. Navrhnuté prietokové profily musia bezpečne previesť prietokové množstvo min. Q100 a prístupové štrkové cesty umožniť výkon údržby. Jednotlivé vodné stavby budú mať spracované samostatné výkazy výmer a rozpočty. ,,Opis predmetu zákazky“ v JOSEPHINE v záložke ,,Dokumenty“.
Požadovaný termín ukončenia zákazky najneskôr: do 31.3.2023.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
25.11.2022 10:00:00
Planned opening of bids
25.11.2022 10:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Považie
Address
Hodžova 38
Trenčín
91101, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Filip Danko
filip.danko@lesy.sk
+421 918646458

Documents