Status: Completed

Server time: 05.10.2023 02:09

Tender card #OB19MIL13
Nové polyfunkčné cetrum Obce Miloslavov

Information

ID of tender
3436
Name of content of tender
Nové polyfunkčné cetrum Obce Miloslavov
Tender ref. no.
OB19MIL13
Public tender journal ref. no.
N/A
EU journal ref. no.
N/A
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
53 750,00 EUR
Main CPV
71400000-2 - Urban planning and landscape architectural services
Further CPV
71200000-0 - Architectural and related services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Zámerom a účelom súťaže návrhov ( ďalej len „súťaž“ ) je nájsť najvhodnejšie riešenie predmetu súťaže, ktoré splní požiadavky vyhlasovateľa, obsiahnuté v týchto súťažných podmienkach.
Cieľom súťaže je výber zhotoviteľa urbanistickej štúdie (ďalej aj „UŠ“) v zmysle § 3 Vyhlášky č.55/2001 Z.z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácie.
Účelom urbanistickej štúdie je, že bude slúžiť ako územnoplánovací podklad, ktorý bude po schválení zapracovaný do zadania pripravovaných „Zmien a doplnkov územného plánu Obce Miloslavov“. Obec Miloslavov pripravuje obstarávanie „zmien a doplnkov územného plánu“ s hlavným zámerom doplniť funkčné plochy s cieľom spojiť obidve časti obce a v rámci týchto plôch riešiť nové polyfunkčné centrum sídla. Urbanistická štúdia by mala preukázať plošné nároky polyfunkčného centra, komplexne overiť a vyriešiť možnosti jeho situovania v optimálnych urbanistických vzťahoch na obidve časti obce respektíve na jednu z nich.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk - Ponuky (1.kolo)
17.06.2019 15:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Miloslavov
Address
Miloslavov 181
Miloslavov
90042, Slovak republic
Process supervisor
Branislav Šarmír
sarmir@obstarame.sk
+421 903299288
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4141

Documents