Status: Ongoing

Server time: 05.10.2023 02:37

Tender card #02/04/2019
Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie

Information

ID of tender
3497
Name of content of tender
Vodovod v obci Vyšný Kazimír - dokončenie
Tender ref. no.
02/04/2019
Public tender journal ref. no.
09055-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
837 053,99 EUR
Main CPV
45232150-8 - Works related to water-distribution pipelines
Further CPV
45231300-8 - Construction work for water and sewage pipelines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dokončenie výstavby vodovodu pre pitné účely s protipožiarnym zabezpečením. Napojenie je na skupinový vodovod Komárany – Nižný Kručov – Merník – Čičava, miesto napojenia rozvodná sieť Čičava. Projekt rieši prečerpávanie vody čerpacou stanicou do vodojemu. Súčasťou projektu je vybudovanie prístupovej komunikácie s odvodňovacím rigolom a napojením na jestvujúcu komunikáciu. Cieľom projektu je zabezpečenie zásobovania obyvateľov obce Vyšný Kazimír pitnou vodou a zároveň aj zabezpečenie protipožiarnej ochrany.

Objektová skladba (práce na dokončenie):
1. SO 01 – Prívod do ČS
2. SO 02 – Stavebná časť
3. SO 03 – Elektrická NN prípojka k ČS
4. SO 04 – Prívodný rad
5. SO 06 – Vodojem – zmena č. 1
6. SO 07 – Prístupová cesta k vodojemu
7. SO 09 – Odpad z vodojemu
8. SO 11 – Rozvodná sieť
9. SO 12 – Vodovodné prípojky
10. PS 01 – Technologická časť ČS
11. PS 02 – Technologická časť vodojemu

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
17.05.2019 10:00:00
Planned opening of bids
17.05.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Obec Vyšný Kazimír
Address
Vyšný Kazimír 57
Vyšný Kazimír
09409, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ján Halgaš
halgas@stonline.sk
+421 905127229

Documents