Status: Ongoing

Server time: 07.02.2023 02:56

Tender card #782110301
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy

Information

ID of tender
35214
Name of content of tender
Oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy
Tender ref. no.
782110301
EU journal ref. no.
2022/S 233-672035
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
604 950,14 EUR
Main CPV
45221110-6 - Bridge construction work
Further CPV
45221119-9 - Bridge renewal construction work
45223100-7 - Assembly of metal structures
45223500-1 - Reinforced-concrete structures
45410000-4 - Plastering work
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pri realizácii opravy mosta jednotlivé technologické operácie na seba bezprostredne nadväzujú, preto je nutné, aby opravu realizoval jeden zhotoviteľ, ktorý bude spĺňať potrebné kvalitatívne a odborné požiadavky verejného obstarávateľa, a ktorý po dodaní samostatného diela následne preberie záruku za každé samostatné dielo. Nie je možné zákazku rozdeliť medzi viacerých zhotoviteľov, nakoľko ich koordinácia pri jednotlivých technológiách by bola značne problémová. Uchádzač predloží ponuku na celý predmet zákazky.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom obstarávania zákazky je uskutočnenie stavebných prác, ktorými sa zrealizuje oprava diaľničného mosta ev. č. D1-206 nad cestou č. III/2325, Vlachy, ktorý je v správe SSÚD Liptovský Mikuláš. Stavebné práce budú vykonávané v rozsahu a v zmysle projektovej dokumentácie, súťažných podkladov a v kvalite požadovanej v zmysle technicko-kvalitatívnych podmienok, noriem a predpisov platných v čase predkladania ponuky. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B.1 Opis predmetu zákazky, ktorá tvorí prílohu súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Lehota viazanosti ponúk: 31.12.2023

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.01.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
19.01.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Ing. Júlia Slabá
julia.slaba@ndsas.sk
+421 258311129
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9127

Documents