Status: Ongoing

Server time: 04.10.2023 11:53

DPS card #229/2023/520
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-2026

Information

ID of tender
35599
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-2026
Tender ref. no.
229/2023/520
Public tender journal ref. no.
1783 - MUS
EU journal ref. no.
2023/S 013-034698
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Services
Estimated value
4 048 152,00 EUR
Main CPV
77200000-2 - Forestry services
Further CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci
vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Lesnícke služby v pestovateľskej činnosti pre OZ Semenoles 2023-
2026.
Predmetom zákaziek zadávaných v dynamickom nákupnom systéme (ďalej ako "DNS") sú lesnícke služby v
pestovateľskej činnosti realizované na lesných škôlkach Odštepného závodu Semenoles Liptovský Hrádok. Pôjde o súbor
prác súvisiacich s obnovou lesa sadbou alebo sejbou, zahŕňajúcich výrobu voľnokorenných a obaľovaných
(krytokorenných) sadeníc, starostlivosť o semenáčiky a sadenice, ich ochranu, výrobu okrasných drevín a starostlivosť o
ne a práce na zachovanie a reprodukciu genofondu lesných drevín.
Zoznam jednotlivých výkonov v rámci lesníckych služieb v pestovateľskej činnosti v rámci OZ Semenoles je uvedený v
súťažných podkladoch.
Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci
zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
13.02.2023 10:00:00
Planned opening of requests
13.02.2023 10:00:00
Po zriadení DNS termín na predkladanie žiadosťí o účasť je od 23.2.2023 do 23.2.2027
24.02.2027 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents

Tenders