Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 19:42

Tender card #VO 170/2018
Generálna oprava obehového výťahu - Paternoster

Information

ID of tender
3598
Name of content of tender
Generálna oprava obehového výťahu - Paternoster
Tender ref. no.
VO 170/2018
Public tender journal ref. no.
12444 - WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
350 000,00 EUR
Main CPV
45313100-5 - Lift installation work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK01 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je vykonanie generálnej opravy pôvodne inštalovaného obehového výťahu - Paternoster. Generálna oprava obehového výťahu sa bude realizovať v zmysle spracovanej technickej dokumentácie. Súčasťou technickej dokumentácie je aj spracovaný Výkaz výmer - podrobný položkový rozpočet, v zmysle ktorého je určený rozsah vykonávania opráv obehového výťahu.
Repasovaný výťah zostáva umiestnený v pôvodnej murovanej výťahovej šachte. Pre výmenu Paternosteru nie sú nutné zásahy do nosných konštrukcií budovy. Paternoster je určený k vertikálnej doprave osôb do max. hmotnosti 160 kg (max. počet osôb 2) pre jednu kabínu, s počtom 14 ks kabín v 6 poschodovej budove.
Technologická časť Paternosteru bude umiestnená do dvoch priestorov - strojovne výťahu a výťahovej šachty.

V rámci vykonania diela sa úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) zaväzuje riadne vykonať najmä tieto práce:

- Demontáž všetkých komponentov pôvodného výťahu Paternoster, ich odvoz na repasovanie a opravu.
- Demontáž pôvodnej elektroinštalácie vo výťahovej šachte a v strojovni výťahu.
- Oprava poškodených omietok v strojovni a vo výťahovej šachte.
- Montáž nových rozvodov elektroinštalácie a svietidiel vo výťahovej šachte a v strojovni výťahu.
- Maľby a nátery výťahovej šachty a v strojovni, oprava podlahy a doplnenie osvetlenia v strojovni.
- Dovoz a spätná montáž opravených a zrepasovaných komponentov obehového výťahu.
- Montážne skúšky a zahájenie skúšobnej prevádzky Paternosteru.
- Odovzdanie výťahu objednávateľovi, vyčistenie dotknutých priestorov stavby.

Podrobný Opis predmetu zákazky - Technická dokumentácia tvorí Prílohu č. 1 súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.05.2019 12:00:00
Planned opening of bids
03.06.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Address
Štefanovičova 5
Bratislava
817 82, Slovak republic
Process supervisor
Jaroslav Franta
jaroslav.franta@mfsr.sk
+421 259582045
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/237

Documents