Status: Ongoing

Server time: 18.08.2019 01:18

Tender card #UtVO 1725/2019
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave

Information

ID of tender
3713
Name of content of tender
Chodník, cyklochodník a cesta na Ulici Bučianska v Trnave
Tender ref. no.
UtVO 1725/2019
Public tender journal ref. no.
12974-WYP
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
260 070,26 EUR
Main CPV
45233161-5 - Footpath construction work
Further CPV
45233162-2 - Cycle path construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK0217 - Okres Trnava
Brief description of tender or procurement

Predmetom zmluvy je realizácia nového cyklistického chodníka a časti chodníka pre peších pozdĺž ulice Bučianska v meste Trnava. Súčasťou je realizácia stavebných úprav na miestnej komunikácií, ako aj úprava a posun vpustov dažďovej kanalizácie, osadenie trvalého a prenosného dopravného značenia a zároveň aj realizácia bezbariérových úprav, verejného osvetlenia a sadových úprav. Súčasťou je realizácia chodníka a priechodu k budúcemu prepojeniu s Univerzitou. Projekčne je riešený tiež posun miestnej komunikácie, respektíve záber na jednej strane pri zárubnom múre a rozšírenie na strane druhej, ktorý je súčasťou riešenia objektu D.1.1. Z dôvodu výstavby cyklistického chodníka na ulici Bučianskej je potrebné preložiť stožiar verejného osvetlenia. Existujúci stožiar aj so svietidlom bude zdemontovaný. V zelenom páse vedľa cyklistického chodníka bude osadený nový 10m stožiar verejného osvetlenia, prepojený s existujúcimi stožiarmi z obidvoch strán. Napojenie osvetlenia priechodu pre chodcov bude z existujúceho stožiara verejného osvetlenia. Návrh projektovej dokumentácie na realizáciu stavby rieši sadovnícku úpravu okolia navrhnutých chodníkov a cyklochodníkov na Bučianskej ulici.
Členenie stavby na stavebné objekty:
D.1 SPEVNENÉ PLOCHY
D.1.1 hlavná cyklocestička
D.1.2 prepojenie s univerzitou
D.2 VEREJNÉ OSVETLENIE
D.3 SADOVÉ ÚPRAVY
Podrobnejšie je predmet zákazky uvedený v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
12.06.2019 14:00:00
Planned opening of bids
13.06.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trnava
Address
Hlavná 1
Trnava
917 71, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Miroslav Lalík
miroslav.lalik@trnava.sk
+421 915972143
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/4767?page=1&limit=20&sort=ico&sort-dir=ASC&ext=0&nazov=mesto+trnava&ico=&obec=&month=&year=2018&text=

Documents