Status: Ongoing

Server time: 23.04.2024 19:14

Tender card #1/2023_MG
Predaj osobných automobilov 1/2023

Information

ID of tender
37340
Name of content of tender
Predaj osobných automobilov 1/2023
Tender ref. no.
1/2023_MG
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. (ďalej len „vyhlasovateľ“) vyhlasuje týmto OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ s názvom „Predaj osobných automobilov 1/2023“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj 52 ks osobných motorových vozidiel, ktorých je výlučným vlastníkom, a ktorých zoznam je uvedený v prílohe č. 1 súťažných podmienok.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže (ďalej len „OVS“) bude uzatvorenie Kúpnych zmlúv, ktorých predmetom je prevod vlastníckeho práva k jednotlivým typom vozidiel - 52 ks osobných motorových vozidiel podľa § 409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Návrh Kúpnej zmluvy tvorí Prílohu č. 3 týchto súťažných podmienok a je identický pre každé predávané vozidlo. Navrhovateľ v OVS môže prejaviť záujem o ktorékoľvek vozidlo z predávaných vozidiel uvedených v prílohe č. 1 týchto súťažných podmienok.

Všeobecná hodnota predmetu OVS stanovená znaleckým posudkom je 135 475,- EUR.


Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
10.02.2023 09:00:00
Planned opening of bids
10.02.2023 09:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic

Documents