Status: Ongoing

Server time: 24.09.2023 11:25

Tender card #35154/2023
„Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov“

Information

ID of tender
38063
Name of content of tender
„Doručovanie vybraných elektronických úradných dokumentov“
Tender ref. no.
35154/2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Priame rokovacie konanie
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
700 000,00 EUR
Main CPV
64100000-7 - Post and courier services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že túto zákazku nie je možné rozdeliť na samostatné funkčné celky, zákazka tvorí jeden logický celok.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie doručovania vybraných elektronických úradných dokumentov verejného obstarávateľa do elektronických schránok adresátov a v prípade, ak elektronická schránka niektorého adresáta nie je aktivovaná, zabezpečiť vyhotovenie listinnej podoby elektronického úradného dokumentu vo forme listinného rovnopisu elektronického úradného dokumentu a zabezpečenia jeho doručenia adresátovi v listinnej podobe.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ nerozdelil zákazku na časti z dôvodu, že túto zákazku nie je možné rozdeliť na samostatné funkčné celky, zákazka tvorí jeden logický celok.

Schedule

lehota na predloženie dokladov
08.03.2023 09:00:00
lehota na predloženie dokladov
20.03.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Daniela Krčová
daniela.krcova@trencin.sk
+421 326504265

Documents