Status: Ongoing

Server time: 25.09.2023 15:40

Tender card #OZ Karpaty 2023/2026 Pestovanie II kolo
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 – 2026 II kolo

Information

ID of tender
38280
Name of content of tender
Lesnícke služby v pestovnej činnosti na organizačnej zložke OZ Karpaty na obdobie 2023 – 2026 II kolo
Tender ref. no.
OZ Karpaty 2023/2026 Pestovanie II kolo
Public tender journal ref. no.
8592 - MSS Vestník č. 43/2023 - 27.02.2023
EU journal ref. no.
2023/S 040-116787
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Estimated value
899 705,16 EUR
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Opis predmetu zákazky je pre všetky časti rovnaký.

Predmetom zákazky je realizácia lesníckych služieb v pestovnom procese. Na účely tohto verejného obstarávania predstavujú tietoi služby súbor prác, zahrňujúcich čistenie plôch od zvyškov po ťažbe, príprava pôdy na obnovu lesa, obnovu lesa sadbou alebo sejbou, následnú starostlivosť o mladé lesné porasty ich ochranou proti burine, zveri a ich výchovu prerieďovaním a odstraňovaním nežiaducich drevín z porastu za účelom ich skvalitnenia a stability. Túto základnú starostlivosť doplňujú práce v ochrane lesa, zamerané na prevenciu a priamu obranu proti škodlivým činiteľom, práce na odstraňovaní inváznych bylín a drevín, ostatné pestovateľské práce, práce na zachovaní a reprodukcii genofondu lesných drevín a práce na udržiavaní lesnej dopravnej siete pre potreby realizácie pestovateľskej činnosti. Ide o odbornú činnosť, zameranú na trvalo udržateľné hospodárenie v lesoch takým spôsobom a v takom rozsahu, aby sa uchovala ich biologická diverzita, odolnosť, produkčná a obnovná schopnosť, životnosť a schopnosť plniť produkčné, sociálne a ekologické funkcie lesov. Ide o diferencované hospodárenie v lesoch, pri ktorom sa zohľadňujú rozmanité prírodné, porastové, hospodárske, ekonomické a spoločenské podmienky a požiadavky, uplatnené pri vyhotovení a realizácií programu starostlivosti o lesy a postupy podľa osobitných predpisov pri odstraňovaní následkov mimoriadnych okolností a nepredvídaných škôd na lesoch.

Predmet zákazky je rozdelený na nasledovné časti:
a) časť „1“ - VC 1 Pezinok- Prečistky na LS: Pezinok, pozostávajúci z LO: na celej LS Prečistky
b) časť „2“ - VC 2 Dechtice – Prečistky na LS: Dechtice, pozostávajúci z LO: na celej LS – Prečistky
c) časť „3“ - VC 3 Moravany n/V 1 na LS: Moravany n/V, pozostávajúci z LO: Dolina, Fabrika.


Verejný obstarávateľ predpokladá vydávanie konkrétnych objednávok v dopredu neurčitých, nepravidelných intervaloch, ktoré budú závisieť od aktuálnych potrieb verejného obstarávateľa.

Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé
zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Uchádzač predloží ponuku na kompletné zabezpečenie časti "1", časti "2", časti "3", predmetu zákazky. Uchádzač môže predložiť ponuku na časť "1" alebo na časť "2" alebo na časť "3" predmetu zákazky samostatne, alebo na všetky časti predmetu zákazky v jednej ponuke.

3) Verejný obstarávateľ rozhodol, že v zmysle zákona o verejnom obstarávaní sa vyhodnotenie splnenia podmienok účasti podľa § 40 ZVO uskutoční po vyhodnotení ponúk podľa § 53 ZVO systémom superrevers.

4) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

5) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

6) Verejný obstarávateľ môže uzavrieť jednotlivé zmluvy s úspešnými uchádzačmi v jednotlivých častiach najskôr jedenásty deň odo dňa odoslania informácie o výsledku vyhodnotenia ponúk, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty alebo ak neboli doručené námietky.

7) Uchádzač zo Slovenskej republiky NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

8) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie. Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.03.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
27.03.2023 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY SR, Organizačná zložka OZ Karpaty
Address
Pri rybníku 1301
Šaštín-Stráže
90841, Slovak republic
Process supervisor
Marek Tabernaus
marek.tabernaus@lesy.sk
+421 918334307

Documents

časť „1“ - VC 1 Pezinok- Prečistky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
194 723,89 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „2“ - VC 2 Dechtice – Prečistky

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
122 264,71 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement

časť „3“ - VC 3 Moravany n/V 1

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
582 716,56 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
No
Main CPV
77230000-1 - Services incidental to forestry
Outcome of tender
Framework Agreement