Status: Completed

Server time: 11.07.2020 16:55

Tender card #1/2019
Komunitné centrum Krškany

Information

ID of tender
3888
Name of content of tender
Komunitné centrum Krškany
Tender ref. no.
1/2019
Public tender journal ref. no.
116/2019 pod číslom 14344-WYP zo dňa 12.06.2019
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
97 271,58 EUR
Main CPV
45210000-2 - Building construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
Komunitné centrum Krškany bude situované v budove ZŠ v blízkosti MŠ, ktoré navštevujú aj deti z MRK. Budova je vo vlastníctve mesta a bude rekonštruovaná a vybavená pre potreby klientov KC. Kapacita KC bude pre 30 klientov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie.
Komunitné centrum Krškany bude situované v budove ZŠ v blízkosti MŠ, ktoré navštevujú aj deti z MRK. Budova je vo vlastníctve mesta a bude rekonštruovaná a vybavená pre potreby klientov KC. Kapacita KC bude pre 30 klientov.
Priestorové vybavenie:
1. miestnosť: kancelária s kuchynským kútom
- kancelária komunitných pracovníkov - slúžiaca na činnosť komunitných pracovníkov, spisová dokumentácia, príprava podkladov a aktivít a pod.
- kuchynský kút - využívaný na praktické ukážky a cvičenia prípravy jedál pre dospelých, deti a mládež primerane vekovej kategórie, v kuchyni sa ďalej nachádza práčka slúžiaca na údržbu bielizne a ukážku správneho postupu prania.
2. komunitná miestnosť – využívaná na individuálne a skupinové poradenstvá a vzdelávacie aktivity a cvičenia (napr. budú ju využívať rôzne vekové skupiny)
3. miestnosť – sklad materiálu a pomôcok pre potreby KC
4. hygienické zariadenia rozdelené podľa pohlavia
5. miestnosť – sklad šatstva: komunitné centrum bude realizovať pravidelnú zbierku obnoseného šatstva, ktoré bude následne poskytovať klientom KC
6. šatňa
7. vonkajšie priľahlé priestory – ihrisko pre realizáciu voľnočasovýchaktivít a mobiliár
Rekonštrukcia priestorov KC ako aj vstup a exteriér bude realizovaný v súlade s „univerzálnym navrhovaním objektov komunitných sociálnych služieb“ (bezbariérovosť).
Všetky miestnosti sú vybavené potrebným nábytkom, (prispôsobený potrebám rôznych cieľových skupín – deti a dospelí), technikou, pomôckami pre služby, poradenstvo a aktivity, pričom sú zohľadnené všetky právne predpisy súvisiace s prevádzkou a zameraním KC a štandardami KC.
Podpora sociálneho začlenenia marginalizovanej skupiny rómskeho obyvateľstva MČ Krškany, zmierniť a postupne odstraňovať ich individuálne sociálne problémy ako aj ďalšie prítomné negatíve spoločenské javy (nezamestnanosť, chudoba, zadĺženosť, nedostatočné vzdelania kvalifikácia, krádeže, žobranie detí).
Projekt bude realizovaný v budove a na pozemku, ktoré sú vo vlastníctve Mesta Nitra:
k. ú. Dolné Krškany: parcely reg. „C“ 870 a 868/1

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.07.2019 08:00:00
Planned opening of bids
31.07.2019 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Nitra
Address
Štefánikova 60
Nitra
950 06, Slovak republic
Process supervisor
Miroslav Ondrejička
nitra.ondrejicka@msunitra.sk
+421 911802654

Documents