Status: Completed

Server time: 23.04.2024 19:44

Tender card #SA.270.6.2023
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek

Information

ID of tender
39354
Name of content of tender
Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek
Tender ref. no.
SA.270.6.2023
Public tender journal ref. no.
2023/BZP 00141460
Type of tender
Próg zamówień od 130 000 ZŁ
Type of public tender
Tryb podstawowy według Art. 275.1
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 373 949,00 PLN
Main CPV
45233120-6 - Road construction works
Further CPV
45112000-5 - Excavating and earthmoving work
45111213-4 - Site-clearance work
45232452-5 - Drainage works
45233220-7 - Surface work for roads
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
NUTS
PL - Rzeczpospolita Polska
Brief description of tender or procurement

Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych Nadleśnictwa Koszęcin: https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
For evaluation the price is determined

including VAT

Notes

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane pod nazwą „Przebudowa drogi leśnej Krywałdzka w leśnictwach Piłka oraz Brusiek” w Nadleśnictwie Koszęcin, zgodnie z projektem wykonawczym, STWiOR oraz przedmiarem robót, w zakresie umożliwiającym osiągnięcie założonych celów.
Zamierzenie budowlane polega na:
- usunięciu pni i pozostałości po wycince drzew kolidujących z inwestycją, usunięciu warstwy zalegającego humusu w bezpośrednim sąsiedztwie drogi oraz na trasie drogi;
- remoncie istniejących przepustów poprzez wymianę części przelotowych wraz z remontem wlotów/wylotów;
- odmuleniu/oczyszczeniu istniejących rowów przydrożnych i odpływowych
- wykonaniu wykopów i nasypów na długości drogi (wykonanie nasypów pod drogą zgodnie z niweletą);
- wykonaniu koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni;
- wykonaniu warstwy ulepszonego podłoża gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem;
- wykonaniu warstwy podbudowy z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej;
- wykonaniu górnej warstwy nawierzchni z kruszywa łamanego – zjazdy, mijanki, nawierzchnia drogi leśnej z zamiałowaniem;
- oczyszczeniu skarp, poboczy z istniejących zarośli oraz istniejącego drzewostanu;
- rozplantowaniu humusu oraz pozostałości po robotach ziemnych poza krawędziami rowów;
- wykonaniu poboczy;
- porządkowaniu terenu przyległego po prowadzonych robotach.

Schedule

Termin składania ofert
03.04.2023 08:00:00
Planned opening of bids
03.04.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
PGL LP Nadleśnictwo Koszęcin
Address
Sobieskiego 1
Koszęcin
42-286, Republic of Poland
Process supervisor
Cezary Mazur
cezary.mazur@katowice.lasy.gov.pl
+48 696492682
Link to online profile of contracting authority
https://www.gov.pl/web/nadlesnictwo-koszecin/zamowienia-publiczne2

Documents