Status: Ongoing

Server time: 31.05.2023 22:17

Tender card #1105/2023/520
Archivačné služby

Information

ID of tender
39356
Name of content of tender
Archivačné služby
Tender ref. no.
1105/2023/520
Public tender journal ref. no.
12462-MSS zo dňa 27.03.2023
EU journal ref. no.
2023/S060-174937
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
583 416,28 EUR
Main CPV
79995100-6 - Archiving services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Na základe analýzy a porovnania predchádzajúcich praktických skúsenosti v obdobných projektoch bolo verejným obstarávateľom rozhodnuté realizovať tento predmet zákazky ako celkový koncept komplexnosti všetkých jeho činností v zmysle a rozsahu podrobnej špecifikácie predmetu zákazky.
Služby, ktoré sa vyžadujú sú činnosti, ktoré je potrebné vykonávať všetky v jednom čase vzájomnej nadväznosti. Činnosti predmetu zákazky na seba logicky nadväzujú a ovplyvňujú sa. Nedelením zákazky je zodpovednosť daná práve jednému poskytovateľovi služieb, čím sa zabezpečí plynulosť, logická a časová nadväznosť .
Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená ani rozšírenie potenciálneho relevantného trhu. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb správy registratúry v centrálnych registratúrnych strediskách (CRS) spoločnosti LESY Slovenskej republiky štátny podnik. Predmet zákazky nie je možné deliť a musí byť vykonaný ako celok. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.04.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
20.04.2023 09:10:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents