Status: Completed

Server time: 22.02.2024 06:18

DPS tender card #02/NLZ/2021 - DNS - 04
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler - výzva č. 04 (opakovaná)

Information

ID of tender
39586
Name of content of tender
Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler - výzva č. 04 (opakovaná)
Tender ref. no.
02/NLZ/2021 - DNS - 04
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
111 840,00 EUR
Main CPV
30125100-2 - Toner cartridges
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka spotrebného materiálu (príslušenstva) pre multifunkčné tlačiarenské zariadenia značky Triumf Adler, ktoré používa verejný obstarávateľ. Zoznam typov tlačiarní tonerov tvorí prílohu č. 7 súťažných podkladov zriadeného DNS.
Pod pojmom „spotrebný materiál (príslušenstvo)“ sa rozumejú originálne a repasované tonery podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení. Originálny toner musí byť nový originál, vyrobený priamo výrobcom originálnych periférnych zariadení príslušnej značky, v originálnych baleniach, neporušený, nepoškodený, doporučený a schválený výrobcami príslušných zariadení. Originálny toner musí mať ochranné známky výrobcu príslušných značiek (hologramy), ak ich výrobca zariadení príslušnej značky na náplň aplikuje. Originálny toner musí spĺňať požiadavky na garantované záruky v zmysle platných záručných podmienok výrobcov zariadení. V prípade, že výrobca predmetného originálneho toneru tento v dobe zadávania konkrétnej zákazky už nevyrába, čo potvrdí výrobca príslušnej značky zariadení, alebo tlačiarenské zariadenie už nie je ďalej v záruke, môže verejný obstarávateľ v rámci tohto DNS zadať dodanie alternatívneho (neoriginálneho) alebo repasovaného toneru.
Pod pojmom „spotrebný materiál (príslušenstvo)“ sa rozumejú originálne fotovalce podľa štandardov výrobcu príslušných zariadení

Súčasťou predmetu zákazky je aj poskytnutie služieb súvisiacich s dodaním tovaru do miesta dodania predmetu zákazky, vyloženie tovaru v mieste dodania, odber a ekologická likvidácia použitého spotrebného materiálu.
Predmet zákazky je bežne dostupný na trhu.

V prípade, ak sa technické požiadavky odvolávajú na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, verejný obstarávateľ pripúšťa ponúknuť ekvivalentný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál (ďalej len „ekvivalent“), pri dodržaní týchto podmienok:
a) ponúkaný ekvivalent musí mať rovnaké alebo lepšie technické a úžitkové parametre
b) uchádzač musí v ponuke predložiť ako prílohu k návrhu Zmluvy „Zoznam ponúkaných ekvivalentných položiek“, v ktorej uvedie čísla a názvy pôvodných položiek, ku ktorým ponúka ekvivalent, čísla nových položiek, obchodný názov, typové označenie a technické parametre ponúkaného ekvivalentu v takom rozsahu, aby verejný obstarávateľ vedel pri hodnotení ponuky posúdiť, či ponúkaný výrobok, zariaďovací predmet alebo materiál je alebo nie je ekvivalentom k tomu, ktorý bol požadovaný podľa súťažných podkladov.

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Nákup spotrebného materiálu pre tlačiace zariadenia značky Triumf Adler na roky 2021 - 2024“, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Podunajsko
3) OZ Tribeč
4) OZ Považie
5) OZ Sever
6) OZ Tatry
7) OZ Horehronie
8) OZ Poľana
9) OZ Gemer
10) OZ Východ
11) OZ Šariš
12) OZ Vihorlat
13) OZ Lesnej techniky
14) OZ Semenoles
15) OZ Ulič

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Lesnej techniky, Mičinská cesta 33, 974 01 Banská Bystrica

Environmental Tender

Yes

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
03.04.2023 10:00:00
Planned opening of bids
04.04.2023 08:40:00

Centralised procurement

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents