Status: Completed

Server time: 03.12.2023 20:48

Tender card #PTK K3
Inžiniering a stavebno-technologický dozor modernizácie spaľovacích kotlov spaľovne

Information

ID of tender
39733
Name of content of tender
Inžiniering a stavebno-technologický dozor modernizácie spaľovacích kotlov spaľovne
Tender ref. no.
PTK K3
Type of tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of public tender
Prípravné trhové konzultácie
Type of procurement
Services
Main CPV
71314000-2 - Energy and related services
Further CPV
71241000-9 - Feasibility study, advisory service, analysis
71244000-0 - Calculation of costs, monitoring of costs
71248000-8 - Supervision of project and documentation
71251000-2 - Architectural and building-surveying services
71310000-4 - Consultative engineering and construction services
71315300-2 - Building surveying services
71317200-5 - Health and safety services
71322100-2 - Quantity surveying services for civil engineering works
71323000-8 - Engineering-design services for industrial process and production
71541000-2 - Construction project management services
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Spoločnosť ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a. s. (ďalej len „OLO, a.s.“) si Vás dovoľuje pozvať na prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“) v rámci prípravy investičného projektu na zariadeniach energetického využitia odpadov (ďalej len „ZEVO“): „Modernizácie a ekologizácie ZEVO OLO – linky K3 a K2“. Cieľom tejto investičnej akcie bude vybudovanie nového spaľovacieho kotla (“K3”) a modernizácia existujúcich spaľovacích kotlov (“K1+K2”) a súvisiacej infraštruktúry v zariadeniach na energetické využitie odpadov v Bratislave.

Predmetom pripravovaného výberového konania bude výber tzv. odborne zodpovedného manažéra stavby Modernizácie a ekologizácie ZEVO OLO – linky K3 a K2, ktorého úlohou bude:
- spracovanie dokumentácie k územnému rozhodnutiu a zabezpečenia potrebných povolení na vydanie kladného územného rozhodnutia,
- odborne pripraviť tendrovú dokumentáciu na výber zhotoviteľa diela v zmysle zmluvných podmienok FIDIC YELLOW vrátane následnej participácie na výbere zhotoviteľa,
- zabezpečiť stavebno-technologický dozor na danej stavbe v zmysle zmluvných podmienok FIDIC YELLOW,
- dohľad nad nábehom, funkčnými skúškami, aktívna participácia pri preberaní diela,
- poradensko – technologická podpora počas realizácie diela podľa potreby investora.

V rámci prípravy verejného obstarávania spol. OLO, a.s. považuje za potrebné prediskutovať s relevantnými subjektmi na trhu vybrané aspekty týkajúce sa podmienok poskytovania požadovaných služieb, najmä čo sa týka:
- vecnosti a konkrétnosti opisu predmetu zákazky,
- požiadaviek na zloženie tímu a
- ekonomických aspektov poskytovania služby.

Za týmto účelom spol. OLO, a.s. Vás pozýva zúčastniť sa týchto prípravných trhových konzultácií a žiada Vás o zodpovedanie priloženého dotazníka a odborné posúdenie poskytnutých podkladov. Vaša spätná väzba k pripraveným podkladom a nastaveniu podmienok súťaže pomôže spol. OLO, a.s. férovo a vecne nastaviť pripravované výberové konanie.

Schedule

Deadline na doručenie odpovedí
19.04.2023 23:59:59

Public Promoter

Subject's name
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Address
Ivanská cesta 22
Bratislava
821 04, Slovak republic
Process supervisor
Marcela Turčanová
turcanova@apuen.sk
+421 908225248

Documents