Status: Ongoing

Server time: 31.10.2020 01:37

Tender card #19642-WYP, 192/2015
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV

Information

ID of tender
3987
Name of content of tender
Aglomerácia Lehota pod Vtáčnikom - Kanalizácia a ČOV
Tender ref. no.
19642-WYP, 192/2015
Public tender journal ref. no.
19642-WYP, 192/2015
Type of tender
Podlimitná zákazka
Type of public tender
Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
5 413 161,77 EUR
Main CPV
45252127-4 - Wastewater treatment plant construction work
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je modernizácia ČOV v obci Lehota pod Vtáčnikom. Stavebno-technické riešenie je dané
charakterom a funkciou objektov. Stavebné konštrukcie na rozhodujúcich objektoch sú navrhované z vodostavebného
železobetónu. Areál po zatrávnení bude vhodne dotvorený drobnou zeleňou. Oplotenie ostáva jestvujúce. Realizáciou
zákazky bude zabezpečená zvýšená ochrana životného prostredia.Zákazky rieši rekonštrukciu a intenzifikáciu ČOV
Lehota pod Vtáčnikom za účelom dosiahnutia limitov zbytkového znečistenia odpadových vôd, vypúšťaných do
recipientu Lehotský potok v zmysle nariadenia vlády - NV SR č.269/2010 a na základe rozhodnutia OÚŽP Prievidza zo
dňa 13.8.2013. Odpadové vody sú na ČOV privádzané jestvujúcou jednotnou kanalizáciou. Na prítoku sa vybuduje nový
lapač štrku a hrubé ručné hrablice. Odpadvé vody sú následne kanálmi vedené v max. množstve 67 l/s na jemné
hrablice so šírkou medzery 6mm. Zachytené zhrabky sú po zlisovaní dopravované do kontajneru. Odpadová voda je
vedená na zrekonštruované lapače piesku. Zachytený piesok je čerpaný do separátoru, z ktorého po premytí je vedený
do samostatného kontajnera. Odpadová voda je po mechanickom predčistení vedená na biologické čistenie v množstve
13,5 l/s. Vyššie prietoky budú v odľahčovacom objekte po mechanickom predčistení odľahčované do recipientu.
Biologické čistenie prebieha v jestvujúcich združených objektoch, ktoré budú prebudované na denitrifikačnú a
nitrifikačnú časť. Prevzdušnenie nitrifikačnej aj denitrifikačnej časti bude zabezpečené jemnobublinovým
prevzdušňovacím systémom. Vzduch pre tento systém je zabezpečený z novej dúcharne, pričom množstvo je regulované
na základe požadovaného kyslíkového vnosu pre aktuálny prítok odpadových vôd. Aktivačná zmes z nádrží je vedená do
pozdlžnej dosadzovacej nádrže, kde dochádza k odsadeniu kalu od vyčistenej odpadovej vody. Kal z nádrže je vedený
spätne do biologického procesu ako vratný kal. Vyčistená odpadová voda je vedená do jestvujúceho merného žľabu a
následne do recipientu. Prebytočný kal je z vratného kalu odčerpávaný do jestvujúcej uskladňovacej nádrže. Odvodnenie
kalu z uskladňovacej nádrže bude riešené pásovým lisom a vypúšťaním na kalové polia. Podrobný opis predmetu
zákazky je v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
18.11.2015 09:00:00
Planned opening of bids
18.11.2015 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Address
Partizánska cesta 5
Banská Bystrica
974 00, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Ľubomír Gonšenica
gonsenica@sqm.sk
+421 917726943
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/8299

Documents