Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 09:44

Tender card #0205/2023
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu

Information

ID of tender
40937
Name of content of tender
Poistenie majetku a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
Tender ref. no.
0205/2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
4 270 781,95 EUR
Main CPV
66000000-0 - Financial and insurance services
Further CPV
66515200-5 - Property insurance services
66516000-0 - Liability insurance services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazku nemožno rozdeliť na časti, nakoľko predmet tvorí komplexný a logický celok. Nedelením zákazky je zodpovednosť daná práve jednému poskytovateľovi služieb, čím sa zabezpečí plynulosť, logická a časová nadväznosť. Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní by neznamenalo rozšírenie potenciálneho okruhu záujemcov. Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné a nehospodárne.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Poistenie majetku, strojov a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu.
Poistná zmluva sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov, s účinnosťou od 1.7.2023 do 30.06.2027.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
05.06.2023 10:00:00
Planned opening of bids
05.06.2023 10:10:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents