Status: Cancelled

Server time: 19.05.2024 14:34

Tender card #PP-2023-008
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6

Information

ID of tender
41185
Name of content of tender
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6
Tender ref. no.
PP-2023-008
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Another type of contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPŠT 6.

Prístavná poloha OPŠT 6 – r.km 1718,360 až 1718,300; dĺžka prístavnej polohy: 60 m .

Primárny účel prístavnej polohy: Je určená pre plávajúce zariadenie, ktoré bude slúžiť k vyviazaniu osobných lodí do max. šírky 24 m.

Účel užívania prístavnej polohy: Státie plávajúceho zariadenia.

Inžinierske siete: nie, prístavná poloha nedisponuje prípojkou elektrickej energie ani prípojkou na vodu.

Bitvy, lôžka na vzpery, lôžka na mostík: áno; vyväzovacie prvky vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.

Prevádzkovateľ nie je vlastníkom inžinierskych sietí a vyväzovacích prvkov a nezabezpečuje prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom na prístavnej polohe, prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom musí byť zabezpečený Užívateľom rokovaním s treťou stranou na jeho vlastné náklady.

Priľahlé pozemky:
k.ú. Štúrovo (861553), obec Štúrovo, parcela registra “E“ KN, parc. č. 896/8, vlastník Slovenská republika, správca SVP, š.p.
k.ú. Štúrovo(861553), obec Štúrovo, parcela registra „C“ KN, parc.č. 4269/42,vlastník Verejné prístavy, a. s.

Ťarchy: Na ľavom brehu Dunaja je ochranné pásmo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe 5 m od brehovej čiary.

Výsledkom OVS bude uzatvorenie ZoBZ, ktorej znenie spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v obsahu ZoBZ a jej prílohách sú vyznačené alternatívy, ktoré sa uplatnia podľa podmienok uvedených vo vysvetlivkách obsiahnutých v príslušných poznámkach pod čiarou.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.06.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Tamara Bečárová
tamara.becarova@vpas.sk
+421 911309088

Documents