Status: Completed

Server time: 26.09.2023 01:26

Tender card #VZ2023-015-MOL-ITS
TS SNMZ – ul. Dobšická, Znojmo

Information

ID of tender
41331
Name of content of tender
TS SNMZ – ul. Dobšická, Znojmo
Tender ref. no.
VZ2023-015-MOL-ITS
Public tender journal ref. no.
VZ2023-015-MOL-ITS
Type of tender
VZMR
Type of public tender
VZMR
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
1 139 535,00 Kč
Main CPV
45231400-9 - Construction work for electricity power lines
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
CZ064 - Jihomoravský kraj
Content of tender

TS SNMZ – ul. Dobšická, Znojmo

Brief description of tender or procurement

Předmětem veřejné zakázky je stavba a zprovoznění nové kioskové trafostanice v areálu SNMZ na ulici Dobšická ve Znojmě dle DPS, kterou zpracoval Pavel Alexa, Renčova 1522/20, 621 00 Brno. Nová trafostanice nahradí stávající technicky dožívající sloupovou trafostanici. Součástí veřejné zakázky je demontáž a likvidace stávající trafostanice.

Další specifikace předmětu zakázky:
- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací, uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- uvedení dočasně využívaných prostor a ploch do původního stavu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla s ohledem na předmět využití; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- záruka za jakost díla bude min. 60 měsíců (účastník může nabídnout záruku vyšší),
- nabídková cena zahrnuje veškeré náklady nutné k realizaci předmětu zakázky, tj. ke stavbě nové kioskové trafostanice a jejímu uvedení do provozu;
- při předání díla budou objednateli předány veškeré doklady potřebné k uvedení trafostanice do provozu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Method of submitting bids
Online only

Schedule

Lhůta pro podání nabídek
29.05.2023 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Město Znojmo
Address
Obroková 1/12
Znojmo
669 22, Czech Republic
Process supervisor
Martin Moltaš
martin.moltas@muznojmo.cz
+420 739389053
Link to online profile of contracting authority
https://profily.proebiz.com/profile/00293881

Documents

Kompletní veřejná dokumentace k zakázce se nachází na Profilu zadavatele.