Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 15:47

Tender card #9/2023
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra

Information

ID of tender
41534
Name of content of tender
Prenájom časti pozemku, parcely registra „C“ KN, parcelné číslo 9193/422, o výmere 2 500 m², druh pozemku: ostatná plocha, zapísanom na liste vlastníctva číslo 882, vedenom Okresným úradom Bratislava, katastrálny odbor, katastrálne územie: Nivy, obec: Bra
Tender ref. no.
9/2023
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Another type of contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Postupy a úkony vyhlasovateľa Obchodnej verejnej súťaže (ďalej aj ako „OVS“) a uchádzača neupravené v týchto Súťažných podmienkach (ďalej aj ako „SP“) a vo vyhlásení OVS sa budú riadiť výlučne podľa ustanovení § 281 až 288 Obchodného zákonníka.
Predložením svojej ponuky uchádzač v plnom rozsahu a bez výhrad akceptuje všetky podmienky OVS uvedené vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach.
Je potrebné, aby si uchádzač dôkladne preštudoval Súťažné podmienky a dodržal všetky pokyny, formuláre, zmluvné ustanovenia a ďalšie špecifikácie uvedené v týchto Súťažných podmienkach.
Ponuka predložená uchádzačom musí byť vypracovaná v súlade s podmienkami uvedenými vo vyhlásení OVS a v týchto Súťažných podmienkach a nesmie obsahovať žiadne výhrady týkajúce sa podmienok účasti alebo návrhu nájomnej zmluvy.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.10.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Documents