Status: Cancelled

Server time: 28.09.2023 16:23

Tender card #SE-OI2-2023/004304
Bratislava, Ružinovská 1/B, záložný zdroj elektrického napätia

Information

ID of tender
41923
Name of content of tender
Bratislava, Ružinovská 1/B, záložný zdroj elektrického napätia
Tender ref. no.
SE-OI2-2023/004304
Type of tender
Prieskum trhu
Type of public tender
Prieskum trhu
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
Without concluding a contract
Main CPV
31100000-7 - Electric motors, generators and transformers
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka a realizácia riešenia zálohy elektrického napájania pre policajný zbor služby hraničnej a cudzineckej polície ÚHCP P PZ na správu systému ETIAS v priestoroch budovy na Ružinovskej ulici 1/B v Bratislave, miestnosti č.322, č.613, č.614. Dielo, ďalej len „Záložný zdroj“, je komplexný celok pozostávajúci z dodávok zariadení, materiálov a prác vrátane projektovej a sprievodnej dokumentácie v zmysle vyhlášky 508/2009 §6, potrebnej pre odovzdanie diela do užívania v zmysle platnej legislatívy a technických noriem. Súčasťou odovzdania diela bude zaškolenie obsluhy v počte 8 osôb z toho jeden s oprávnením zaškoliť ďalších pracovníkov. „Záložný zdroj“ zabezpečí dodávku elektrickej energie pri výpadku verenej siete pre vybrané okruhy, bez straty napájania, po dobu minimálne 1 hodiny prostredníctvom dodaných zariadení UPS a pre vybrané okruhy, so stratou napájania počas nábehu a prevzatia záťaže dodaným motorgenerátorom po dobu minimálne 12 hodín. V exteriéri na trávnatej ploche vedľa budovy bude vybudovaná betónová doska s nepriepustným náterom a uzemnením, na ktorú sa umiestni motorgenerátor. Keďže bude motorgenerátor umiestnený v občianskej zástavbe s možným prístupom nepovolaných osôb, bude vybavený tlmičom hluku a okolo zariadenia bude vybudované oplotenie s uzamykateľnou bránkou. Nový rozvádzač ATS, ktorý zabezpečuje štart motorgenerátora pri výpadku verejnej siete a automatické/manuálne prepínanie sietí, bude umiestnený v miestnosti s hlavným rozvádzačom budovy v suteréne a napojený z dozbrojeného hlavného rozvádzača. Dĺžka trasy je približne 40m. Dozbrojenie hlavného rozvádzača je predmetom dodávky diela. V miestnosti č.322 bude osadený nový nástenný rozvádzač R3 napojený z rozvádzača ATS, dĺžka trasy približne 50m. V miestnosti č.322 bude umiestnený nový samostatne stojaci zdroj neprerušovaného napájania UPS3, pripojený do rozvádzača R3, v ktorom bude zrealizovaný manuálny servisný BYPASS UPS3 a z vývodov zálohovaných zdrojom UPS budú napájané zariadenia v rackoch umiestnených v miestnosti. Ďalej bude v miestnosti č.322 umiestnený nový samostatne stojaci zdroj neprerušovaného napájania UPS6, pripojený do rozvádzača R3, v ktorom bude zrealizovaný manuálny servisný BYPASS UPS6. V miestnosti č.614 bude osadený nový nástenný rozvádzač R6 napojený z rozvádzača R3 z vývodu zálohovanom motorgenerátorom a vývodu zálohovanom zdrojom UPS6, dĺžka trasy približne 30m. V miestnostiach č.613 a č.614 budú vybudované nové farebne odlíšené zásuvkové obvody k jednotlivým pracoviskám a zariadeniam, napojené z rozvádzača R6 z vývodov zálohovaných motorgenerátorom a z vývodov zálohovaných UPS. V týchto miestnostiach budú existujúce svetelné okruhy napojené z rozvádzača R6, z vývodov zálohovaných motorgenerátorom. V miestnosti so stálym dohľadom č.614 budú doplnené lineárne batériové núdzové stropné svietidlá na preklenutie doby nábehu napájania z motorgenerátora pri výpadku verejnej siete. Súčasťou diela je centrálny monitoring stavov všetkých dodaných zariadení, ktoré budú vybavené potrebným HW, monitorovací server bude umiestnený vo voľnej pozícii v racku v miestnosti č.322 a jeho rozhranie bude vyvedené v určenej pracovnej stanici v miestnosti č.614 so stálym dohľadom. Na systém monitoringu bude využitá existujúca dátová infraštruktúra.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie
06.06.2023 14:00:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Viktória Grebáčová
viktoria.grebacova@minv.sk
+421 961033836

Documents