Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 07:03

Tender card #1_OVS_2023
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE II

Information

ID of tender
43324
Name of content of tender
Predaj nehnuteľnosti – KOŠICE II
Tender ref. no.
1_OVS_2023
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – KOŠICE“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- pozemok, na ktorom je postavená nebytová budova označená súpisným číslom, - zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo č. 202, výmera 599 m2, druh chránenej nehnuteľnosti: pamiatková rezervácia a ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny;
- pozemok, na ktorom je dvor, - zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 203, výmera 149 m2, druh chránenej nehnuteľnosti: pamiatková rezervácia a ochranné pásmo nehnuteľnej kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezervácie alebo pamiatkovej zóny;
- budova - súpisné číslo 1391, druh stavby: administratívna budova, druh chránenej nehnuteľnosti: Nehnuteľná kultúrna pamiatka (národná kultúrna pamiatka).

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na ulici Štúrova 21, okres Košice I., obec Košice – Staré mesto, katastrálne územie Stredné Mesto, zapísané na LV č. 10619 u katastrálneho odboru Okresného úradu Košice.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
31.08.2023 09:00:00
Planned opening of bids
31.08.2023 09:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic

Documents