Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 06:00

Tender card #2_OVS_2023
Predaj nehnuteľnosti – RIMAVSKÁ SOBOTA II

Information

ID of tender
43325
Name of content of tender
Predaj nehnuteľnosti – RIMAVSKÁ SOBOTA II
Tender ref. no.
2_OVS_2023
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK0101 - Okres Bratislava I
Brief description of tender or procurement

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. vyhlasuje OBCHODNÚ VEREJNÚ SÚŤAŽ „Predaj nehnuteľností – RIMAVSKÁ SOBOTA“ podľa § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na predaj nehnuteľného majetku, ktorého je výlučným vlastníkom v podiele 1/1:
- budova - súpisné číslo 1912, na parcele č. 602/13;
- pozemok, zastavaná plocha a nádvorie - parcelné číslo 602/13, výmera 883 m2.

Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú na Francisciho ulici č. 1912/11, okres Rimavská Sobota, obec Rimavská Sobota, katastráne územie Rimavská Sobota, zapísané na LV č. 4300 u katastrálneho odboru Okresného úradu Rimavská Sobota.

Výsledkom Obchodnej verejnej súťaže bude uzatvorenie Kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam podľa § 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Podrobnosti Obchodnej verejnej súťaže sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie návrhov
31.08.2023 09:00:00
Planned opening of bids
31.08.2023 09:00:00

Promoter

Subject's name
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Address
Panónska cesta 2
Bratislava - mestská čásť Petržalka
85104, Slovak republic

Documents