Status: Ongoing

Server time: 23.09.2023 06:09

Tender card #1/2023
Pozemky v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici

Information

ID of tender
43688
Name of content of tender
Pozemky v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici
Tender ref. no.
1/2023
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Purchase agreement
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Mesto Trenčín vyhlasuje súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam: „Pozemky v území priemyselnej zóny na Bratislavskej ulici“ v k.ú. Záblatie, a to:
- C-KN parc. č. 801/1 ostatná plocha o výmere 11548 m2
- C-KN parc. č. 803/30 ostatná plocha o výmere 10000 m2
oba zapísané na LV č. 1 ako vlastník Mesto Trenčín v podiele 1/1-ina.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.08.2023 10:00:00
Planned opening of bids
04.08.2023 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Mesto Trenčín
Address
Mierové námestie 2
Trenčín
911 64, Slovak republic
Process supervisor
Andrea Fraňová
andrea.franova@trencin.sk
+421 902911914

Documents