Status: Completed

Server time: 01.03.2024 06:03

Tender card #10522/2023/ODDVO
Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2561 (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v úseku Devičie – Kráľovce – Krnišov v okrese Krupina

Information

ID of tender
44290
Name of content of tender
Rekonštrukcia cesty III. triedy č. III/2561 (oprava krytu vozovky a súvisiace práce) v úseku Devičie – Kráľovce – Krnišov v okrese Krupina
Tender ref. no.
10522/2023/ODDVO
Public tender journal ref. no.
26512-MSP, Vestník č. 154/2023 zo dňa 07.08.2023
EU journal ref. no.
2023/S 149 - 473794 z dňa 04.08.2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
271 837,99 EUR
Main CPV
45233200-1 - Various surface works
Further CPV
45233142-6 - Road-repair works
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – ide o rekonštrukciu cesty, ktorá bude pozostávať z realizácie živičného krytu vozovky v danom úseku. Bude sa postupovať podľa opisu predmetu zákazky.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – ide o rekonštrukciu cesty, ktorá bude pozostávať z realizácie živičného krytu vozovky v danom úseku.
Špecifikácia prác:
Zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku
Čistenie vozovky-zametanie
Postrek spojovací
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením
Asfaltová zálievka pracovných spojov

Stavebné práce sú podrobne vymedzené v Opise predmetu zákazky (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo Výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
06.09.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
06.09.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Kristína Priečková
kristina.prieckova@bbsk.sk
+421 947903562

Documents