Status: Ongoing

Server time: 29.11.2023 10:04

Tender card #03/NLZ/2023
Nákup a dodávka elektrickej energie od 01.11.2023 do 31.12.2025

Information

ID of tender
45569
Name of content of tender
Nákup a dodávka elektrickej energie od 01.11.2023 do 31.12.2025
Tender ref. no.
03/NLZ/2023
Public tender journal ref. no.
164/2023
EU journal ref. no.
2023/S 158-501534
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
3 723 789,60 EUR
Main CPV
09310000-5 - Electricity
Further CPV
65310000-9 - Electricity distribution
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti aj z nasledovných dôvodov:
a) predmet zákazky v celom rozsahu je schopných dodať viacero dodávateľov na trhu, ktorými môžu byť aj malé a stredné podniky,
b) ide o dodanie tovaru, ktoré sú dostupné na trhu,
c) nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v tomto konkrétnom prípade v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti nediskriminácie a čestnej hospodárskej súťaže.
Z preambuly smernice EP a R 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie plynulých a spoľahlivých dodávok elektrickej energie pre odberné miesta verejného obstarávateľa identifikované v Prílohe č. 6 týchto súťažných podkladov vrátane:
a) zabezpečenie distribúcie elektriny, regulovaných distribučných služieb od prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ku ktorej je odberné miesto pripojené, zabezpečenie ostatných súvisiacich služieb, vrátane odvodu do Národného jadrového fondu podľa nariadenia vlády č. 21/2019 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška ročného odvodu určeného na úhradu historického dlhu z dodanej elektriny koncovým odberateľom elektriny a podrobnosti o spôsobe jeho výberu pre Národný jadrový fond, jeho použití a o spôsobe a lehotách jeho úhrady v znení neskorších predpisov
b) prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, v súlade s vyhláškou č. 24/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou a pravidlá pre fungovanie vnútorného trhu s plynom v znení neskorších predpisov, voči zúčtovateľovi odchýlok. Prevzatie zodpovednosti za odchýlku verejného obstarávateľa v celom rozsahu, voči zúčtovateľovi odchýlok, bude súčasťou poplatku uchádzača za nákup elektrickej energie, vypočítaného a vyjadreného v EUR bez DPH / MWh, zaokrúhleného na dve (2) desatinné miesta
c) poskytovania služby elektronického portálu zriadeného pre verejného obstarávateľa. Prostredníctvom služby elektronického portálu môže používateľ využívať informácie o svojich odberných miestach a histórii spotreby
d) sprístupnenia náhľadu faktúr a platieb v elektronickej podobe cez portál dodávateľa
e) pre vybrané zariadenia odberateľa zabezpečí dodávateľ termovízne merania s technickou správou (minimálne 3 merania ročne podľa požiadaviek obstarávateľa),
a to po celú dobu platnosti zmluvy, ktorá bude výsledkom postupu zadávania tejto zákazky.

Verejný obstarávateľ uzatvorí zmluvu s platnosťou 24 mesiacov - od 01.01.2024 00:00 hod. do 31.12.2025 24:00 hod. SEČ.

Verejný obstarávateľ informuje, že celkový predpokladaný odber za všetky odberné miesta za 26 mesiacov je 19.956,00 MWh v zložení:
a) vysoký tarif (VT): 6.839,33 MWh
b) nízky tarif (NT): 5.915,33 MWh
c) jednotarif (1T): 7.201,33 MWh

Verejný obstarávateľ vyhlasuje túto verejnú súťaž pre svoje organizačné zložky - odštepné závody:
1) OZ Karpaty
2) OZ Podunajsko
3) OZ Tribeč
4) OZ Považie
5) OZ Sever
6) OZ Tatry
7) OZ Horehronie
8) OZ Poľana
9) OZ Gemer
10) OZ Východ
11) OZ Šariš
12) OZ Vihorlat
13) OZ Lesnej techniky
14) OZ Semenoles
15) OZ Ulič

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

1) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

2) Verejný obstarávateľ neumožňuje rozdeliť predmet zákazky. Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky.

3) Zábezpeka ponúk sa vyžaduje. Zábezpeka je poskytnutie bankovej záruky za uchádzača, poistenie záruky alebo
zloženie finančných prostriedkov na účet verejného obstarávateľa v banke alebo v pobočke zahraničnej banky.
Výška zábezpeky je stanovená vo výške: 50.000,00 EUR
Podmienky zloženia zábezpeky - zloženie finančných prostriedkov na bankový účet verejného obstarávateľa - finančné prostriedky musia byť zložené na účet verejného obstarávateľa číslo: SSK96 0200 0000 0013 5641 9253, s uvedením variabilného symbolu: IČO uchádzača a s uvedením textu v poznámke pre prijímateľa: Zabezpeka VO elektrika".
Podmienky zloženia zábezpeky - poskytnutie bankovej záruky za uchádzača a podmienky zloženia zábezpeky - poistenie záruky za uchádzača sú uvedené v súťažných podkladoch.

4) V procese vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ použije postupy uvedené v § 53 ZVO. Vzhľadom k tomu, že sa elektronická aukcia uskutoční, verejný obstarávateľ vyhodnotí ponuky pred elektronickou aukciou.

5) Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi, a to aj v prípade, že verejný obstarávateľ neprijme ani jednu z predložených ponúk alebo zruší tento postup zadávania zákazky

6) Verejný obstarávateľ v súlade s § 11 ZVO neuzavrie zmluvu s uchádzačom alebo uchádzačmi, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora alebo ktorých subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť sa vzťahuje aj na subdodávateľa po celú dobu trvania. Víťazný uchádzač je povinný nahlásiť objednávateľovi zmenu subdodávateľa, ak ku nej dôjde v priebehu platnosti zmluvy. Povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora sa vzťahuje na každého člena skupiny dodávateľov.

7) Výsledkom postupu verejného obstarávania bude Zmluva o združenej dodávke elektrickej energie vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektrickej energie a súvisiacich služieb (ďalej len zmluva) podľa § 3, ods. 1 ZVO s náležitosťami zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (Obchodný zákonník), ktorá nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnou legislatívou.

8) Uchádzač NIE JE povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. b), písm. c), písm. e) a písm. d), nakoľko
verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy. Uchádzač JE povinný
predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. a) a písm. f), nakoľko verejný obstarávateľ nie je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

9) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, nie je zamerané na zelené verejné obstarávanie.
Predmetné verejné obstarávanie je zamerané na spoločensky zodpovedné VO.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
19.10.2023 10:00:00
Planned opening of bids
19.10.2023 10:15:00

Centralised procurement

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents