Status: Ongoing

Server time: 21.01.2022 03:19

Tender card #5204/2019/420
Pletivá, drôty a klince

Information

ID of tender
4577
Name of content of tender
Pletivá, drôty a klince
Tender ref. no.
5204/2019/420
Public tender journal ref. no.
22765 - MST Vestník č. 164/2019 zo dňa 13.08.2019
EU journal ref. no.
2019/S 154-379245
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
899 900,00 EUR
Main CPV
44313200-9 - Wire cloth
Further CPV
44333000-3 - Wire
44192200-4 - Nails
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ je štátny podnik s celoslovenskou pôsobnosťou, pričom špecializované odštepné závody majú tiež celoslovenskú územnú pôsobnosť, preto požaduje na zabezpečenie dodávky pletiva, drôtov a klincov jedného dodávateľa. Predmetný tovar, ktorý je predmetom zákazky je súbor veľkého množstva položiek (ale ide o výrobky z rovnakého materiálu) a rozdelením zákazky na časti by vzniklo verejnému obstarávateľovi ďalšie administratívne zaťaženie pri koordinácii jednotlivých odštepných závodov, dodávateľov a logistiky. Verejný obstarávateľ má za to, že na trhu existuje dostatočný počet potencionálnych dodávateľov, ktorí sú schopní zabezpečiť plnenie predmetu zákazky v požadovanom rozsahu, čase aj na požadovaných miestach plnenia.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávok pletiva, drôtov, klincov a ostatného pomocného materiálu pre potreby organizačných zložiek verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v čiastkových objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určenia verejným obstarávateľom.Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
09.09.2019 10:00:00
Planned opening of bids
09.09.2019 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Petra Doyle
petra.doyle@lesy.sk
+421 918444282

Documents