Status: Completed

Server time: 01.03.2024 04:22

Tender card #10724/2023
Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever - Mosty Železná Breznica ev.č. 2441-4, 2441-5, 2441-7

Information

ID of tender
45781
Name of content of tender
Rekonštrukcia a obnova mostov na cestách III. triedy BBSK, oblasť Sever - Mosty Železná Breznica ev.č. 2441-4, 2441-5, 2441-7
Tender ref. no.
10724/2023
Public tender journal ref. no.
29360-MSP, Vestník č. 170/2023 zo dňa 30.08.2023
EU journal ref. no.
2023/S 164-517330 z dňa 28.08.2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Construction
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
487 250,00 EUR
Main CPV
45221110-6 - Bridge construction work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45233290-8 - Installation of road signs
45233140-2 - Roadworks
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – ide o komplexnú rekonštrukciu mostného objektu ev.č. 2441-04, 2441-05, 2441-07 a navažujúcej komunikácie, na ceste III/2441.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti a na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov, ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by bolo umožnené uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác – ide o komplexnú rekonštrukciu mostného objektu ev.č. 2441-04, 2441-05, 2441-07 a navažujúcej komunikácie, na ceste III/2441.
Špecifikácia prác:
Rekonštrukcia sa týka mostného zvršku, vozovky, nosnej konštrukcie mosta, spodnej stavby a krídiel. Zároveň budú osadené nové záchytne bezpečnostné zariadenia na moste. V rámci rekonštrukcie budú vybúrané všetky poškodené časti mostného objektu a nahradené novými konštrukciami. Súčasťou prác je aj sanácia existujúcej opory, dobetonávka opory a úložného prahu, vybudovanie krídel a novej monolitickej doskovej nosnej konštrukcie. Realizáciou navrhovaných prác sa predĺži životnosť konštrukcie mosta, zlepší sa stavebno-technický stav mosta a v neposlednom rade sa zvýši bezpečnosť účastníkov cestnej premávky v danom bode – motoristov aj chodcov. Stavebné práce sú podrobne vymedzené v Opise predmetu zákazky (príloha č. 3 súťažných podkladov), ako aj vo Výkaze výmer (príloha č. 2 súťažných podkladov) a projektovej dokumentácii vypracovanej projektantom - spoločnosťou Maretta projekt s. r. o., so sídlom Jána Ťatliaka 1782/2, 026 01 Dolný Kubín, IČO: 51 719 975, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd.: Sro, vl. č. 70258/L (Príloha č. 4 súťažných podkladov).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
02.10.2023 09:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
02.10.2023 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Kristína Priečková
kristina.prieckova@bbsk.sk
+421 947903562

Documents