Status: Ongoing

Server time: 18.06.2024 14:24

Tender card #NOU-2018-01-NZ-Pranie
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ

Information

ID of tender
464
Name of content of tender
Pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, pre potreby NOÚ
Tender ref. no.
NOU-2018-01-NZ-Pranie
Public tender journal ref. no.
VVO č. 90/2018, 6636 - MSS, 08.05.2018
EU journal ref. no.
2018/S 087-195517, 05.05.2018
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
247 932,00 EUR
Main CPV
98310000-9 - Washing and dry-cleaning services
Further CPV
98311000-6 - Laundry-collection services
98312000-3 - Textile-cleaning services
98315000-4 - Pressing services
18100000-0 - Occupational clothing, special workwear and accessories
39518000-6 - Hospital linen
85110000-3 - Hospital and related services
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmet zákazky podľa kapitoly C. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov má také zatriedenie podľa CPV nomenklatúry, ktoré navzájom spolu súvisia v rámci kategórií zatriedenia v štruktúre kódov CPV.
Rozdelenie zákazky by mohlo predstavovať hrozbu, že vykonanie zákazky sa stane nadmerne technicky obťažným a nákladným, alebo že potreba koordinácie jednotlivých potenciálnych poskytovateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.
Obstarávaný predmet zákazky spolu súvisí, keďže ide o podobné služby z hľadiska funkčného, ekonomického, časového, miestneho, aj z hľadiska špecifikácií pre pranie bielizne a s tým súvisiace služby. Rozdelenie zákazky na časti by bolo v rozpore s cieľom verejného obstarávania, ktorým je dosiahnuť hospodárnosť, efektívnosť, a účelnosť nakladania s verejnými financiami.
V danom prípade verejný obstarávateľ po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti, má na základe všetkých vyššie uvedených dôvodov za to, že ak by obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky
a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných Poskytovateľov, tak potreba koordinácie jednotlivých Poskytovateľov častí zákazky, ktorá by bola pre riadne plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať riziko ohrozenia zdravia pacientov a kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Z vykonaného prieskumu trhu zároveň vyplýva, že na trhu je viacero subjektov, ktorí dokážu poskytnúť pranie bielizne a súvisiace služby spojené s výmenou a obnovou bielizne, ako aj ich realizáciu, a ktoré disponujú dostatočnými kapacitami na úspešné zrealizovanie predmetu tejto zákazky, na základe čoho je možné zabezpečiť dostatočnú hospodársku súťaž.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK010 - Bratislavský kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie komplexných služieb prania, spojených s prenájmom posteľnej bielizne a ostatnými službami, ako sú žehlenie, opravy, odvoz a dovoz bielizne, vybavenie manipulačnou technikou pri dodržaní hygienických noriem stanovených Vyhláškou MZ SR č. 553/2007 a Európskou normou EN 14065 v objeme cca 255 600 kg za 24 mesiacov špecifikované v prílohe č. 5 súťažných podkladov (návrhu zmluvy).

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
08.06.2018 09:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národný onkologický ústav
Address
Klenová 1
Bratislava - Nové Mesto
833 10, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Renáta Rumanová
obstaravanie@nou.sk
+421 918800077
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/627

Documents