Status: Ongoing

Server time: 28.11.2023 15:38

Tender card #SE-VO1-2023/004623
Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“

Information

ID of tender
46604
Name of content of tender
Softvér pre testovacie prostredie v projekte „PKI CSCA VISA SEALS“
Tender ref. no.
SE-VO1-2023/004623
Public tender journal ref. no.
181/2023 pod č. 31245 - MST zo dňa18.09.2023
EU journal ref. no.
2023/S 178-558990 zo dňa 15.09.2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
153 300,00 EUR
Main CPV
48000000-8 - Software package and information systems
Further CPV
48730000-4 - Security software package
48731000-1 - File security software package
48732000-8 - Data security software package
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Dôvody, ktoré viedli verejného obstarávateľa k nerozdeleniu predmetu zákazky:
- predmetom zákazky je dodávka softvéru pre testovacie prostredie na realizáciu projektu PKI CSCA VISA SEALS. Verejný obstarávateľ teda požaduje dodávku tovaru, ktorej rozdelenie by bolo vzhľadom na predmet zákazky neopodstatnené,
- tovar, ktorý tvorí súčasť predmetu tejto zákazky, spolu časovo, miestne, vecne a funkčne súvisí. Jeho vyčlenenie do dvoch, prípadne viacerých verejných obstarávaní, resp. rozdelenie predmetu zákazky na samostatné časti, by prinášalo verejnému obstarávateľovi významné komplikácie,
- pri zabezpečení dodania požadovaného tovaru ako jedného celku je pre verejného obstarávateľa efektívnejšie a hospodárnejšie komunikovať s jedným dodávateľom, ako oslovovať niekoľkých potenciálnych dodávateľov, čo by znamenalo zvýšenú administratívnu náročnosť pri vystavovaní objednávok, ich evidencii a fakturácii v systéme SAP,
- nerozdelenie predmetu zákazky vzhľadom na charakter predmetu zákazky je v súlade s princípom hospodárnosti, efektívnosti, nediskriminácie hospodárskych subjektov a čestnej hospodárskej súťaže.

Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie softvéru pre testovacie prostredie na realizáciu projektu PKI CSCA VISA SEALS.

Účel využívania: modernizácia súčasnej Infraštruktúry verejného kľúča Podpisovej certifikačnej autority krajiny - Public Key Infrastructure Country Signing Certification Authority (ďalej len „PKI CSCA“) v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí pri implementácií VISA SEALS - zavedenie digitálnej pečate jednotného formátu víz, v zmysle VYKONÁVACIEHO ROZHODNUTIA KOMISIE, zo dňa 30.4.2020 číslo C(2020) 2672 v rámci úloh, ktoré nám vyplývajú z členstva v Európskej únií (NARIADENIE RADY (ES) č. 1683/95 z 29. mája 1995 stanovujúce jednotný formát víz. Navrhovaný SW je nevyhnutný na splnenie úloh pri projekte PKI CSCA a VISA SEALS, je potrebný na modernizáciu PKI infraštruktúry – realizácia VISA SEALS a pre zabezpečenie plynulého chodu zariadení nevyhnutných pre správne fungovanie PKI CSCA. Jedná sa o upgrade autorizačnej PKI pre CSCA – ePass, upgrade je potrebný z dôvodu nových vlastností vydávaných certifikátov pre ePass. EÚ platforma na podávanie žiadostí o víza sa v úvodnom štádiu nebude uplatňovať na národné víza, avšak návrh obsahuje demateriálizáciu aj národných víz (nie len schengenských). MV SR bude poskytovať uvedené riešenie pre MZVaEZ SR ako službu. Architektúra riešenia je navrhnutá tak, aby sa vydávanie kryptografických kľúčov pre ePass aj pre VISA SEALS realizovalo na jednom hardvéri, čo výrazne ušetrí nielen zriaďovacie náklady ale aj prevádzkové náklady na vydávanie certifikátov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
16.10.2023 10:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
16.10.2023 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Address
Pribinova 2
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81272, Slovak republic
Process supervisor
Miroslava Mihaldová
miroslava.mihaldova@minv.sk
+421 250944542

Documents