Status: Ongoing

Server time: 22.02.2024 04:19

Tender card #PA-OVS-163-23
Batériové úložisko energie SPP

Information

ID of tender
46810
Name of content of tender
Batériové úložisko energie SPP
Tender ref. no.
PA-OVS-163-23
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
Goods, Construction, Services
Outcome of tender
One-off Contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto obchodnej verejnej súťaže je zhotovenie diela spočívajúce vo vybudovaní batériového úložiska energie s minimálnou kapacitou 4000 kWh a minimálnym výkonom 4000 kW (Battery Energy Storage System, ďalej aj ako "BESS"), vrátane transformačnej stanice o výkone 6000 kVA a vybudovaní vysokonapäťovej prípojky, v areáli Spoločnosti SPP nachádzajúcom sa na Továrenskej ul. č. 2226, Spišská Belá, a poskytnutie s tým súvisiacich projekčných a inžinierskych služieb, uskutočnenie s tým súvisiacich stavebných prác, ako aj poskytnutie servisných služieb k dodanému dielu počas 10 rokov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia diela.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Detailné podmienky tejto obchodnej verejnej súťaže sú obsiahnuté v súťažných podkladoch. Návrh môže Vyhlasovateľovi predložiť len navrhovateľ, ktorému Vyhlasovateľ poskytol súťažné podklady. Podmienky podania žiadosti o zaslanie súťažných podkladov sú uvedené v bode č. 6 Oznámenia o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže.

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
31.10.2023 10:00:00
Lehota na predkladanie revidovaných návrhov - kriteriálna časť
01.02.2024 12:00:00

Promoter

Subject's name
Slovenský plynárenský priemysel, akciová spoločnosť
Address
Mlynské Nivy 44/a
Bratislava - mestská časť Ružinov
825 11, Slovak republic
Process supervisor
Lenka Palušová
lenka.palusova@spp.sk
+421 903620696

Documents