Status: Completed

Server time: 21.07.2024 06:50

DPS tender card #04570/2019/ODDVO-006
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 6

Messages