Status: Ongoing

Server time: 03.03.2024 03:48

Tender card #PP-2023-016
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7

Information

ID of tender
47605
Name of content of tender
Umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7
Tender ref. no.
PP-2023-016
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Another type of contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Vyhlasovateľ vyhlasuje OVS o najvýhodnejší návrh na uzavretie Zmluvy o budúcej zmluve o užívaní verejných prístavov, predmetom ktorej bude umiestnenie Plávajúceho zariadenia a jeho prevádzkovanie na prístavnej polohe OPBA 7.
Prístavná poloha OPBA 7 – ľavý breh r.km 1869,700 – 1869,640; dĺžka prístavnej polohy: 60 m.
Primárny účel prístavnej polohy: je primárne určená pre umiestnenie plávajúceho zariadenia, resp. pontónu, ktorý slúži na pristávanie osobných výletných alebo osobných kajutových plavidiel. Pri vodostave 300 cm (vodomerná stanica Bratislava) je plavebná hĺbka približne 2,5 m.
Účel užívania prístavnej polohy: státie plávajúceho zariadenia.
Inžinierske siete: áno – elektrina, voda; inžinierske siete vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.
Bitvy, lôžka na vzpery, lôžka na mostík: áno; vyväzovacie prvky vybudované na prístavnej polohe, nie sú predmetom OVS.
Vyhlasovateľ nie je vlastníkom inžinierskych sietí a vyväzovacích prvkov a nezabezpečuje prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom na prístavnej polohe, prístup k inžinierskym sieťam a vyväzovacím prvkom musí byť zabezpečený Užívateľom rokovaním s treťou stranou na jeho vlastné náklady.

Priľahlé pozemky:
k.ú. Staré Mesto (804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra “E“ KN, parc. č. 22370, vlastník Slovenská republika, správca SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik.
k.ú. Staré Mesto (804096), obec Bratislava-Staré Mesto, parcela registra “C” KN, parc. č. 22372/14, vlastník Hlavné mesto SR Bratislava.
Ťarchy: Na ľavom brehu Dunaja je ochranné pásmo v zmysle ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o vnútrozemskej plavbe 5 m od brehovej čiary.
Výsledkom OVS bude uzatvorenie ZoBZ, ktorej znenie spolu s jej prílohami tvorí prílohu č. 3 týchto Súťažných podmienok, a na dodržaní znenia ktorej, vyhlasovateľ trvá. Vyhlasovateľ upozorňuje, že v obsahu ZoBZ a jej prílohách sú vyznačené alternatívy, ktoré sa uplatnia podľa podmienok uvedených vo vysvetlivkách obsiahnutých v príslušných poznámkach pod čiarou.


Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podmienkach.

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
28.02.2024 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Documents