Status: Completed

Server time: 01.03.2024 05:28

Tender card #11215/2023/ODDVO
Dodávka zemného plynu.

Information

ID of tender
48486
Name of content of tender
Dodávka zemného plynu.
Tender ref. no.
11215/2023/ODDVO
Public tender journal ref. no.
34544 - MST, Vestník č. 207/2023 - 24.10.2023
EU journal ref. no.
643272-2023 z 23.10.2023
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
6 050 000,00 EUR
Main CPV
09123000-7 - Natural gas
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku od odberných miest na dva roky. Z dôvodu potreby zabezpečenia komplexnej služby, verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti. Nerozdelenie predmetu zákazky na časti negatívne neovplyvňuje hospodársku súťaž vzhľadom k tomu, že položky predmetu zákazky sú bežné a voľne dostupné na trhu a na trhu pôsobí dostatok spoločností, ktoré sú schopné dodať celý predmet zákazky ako celok.

Z preambuly smernice Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (recitál 78) pritom vyplýva, že ak sa verejný obstarávateľ rozhodne, že by nebolo vhodné rozdeliť zákazku na časti, dôvodom takéhoto rozhodnutia by napríklad mohlo byť, že potreba koordinácie jednotlivých dodávateľov častí zákazky by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia zákazky.

Po dôkladnom preskúmaní a následnom zvážení následkov možného rozdelenia predmetu zákazky na časti má verejný obstarávateľ za to, že ak by sa obstarávaný predmet zákazky rozdelil na časti, v rámci ktorých by umožnil uchádzačom predkladať ponuky na samostatné časti predmetu zákazky, a v ktorých by napokon mohlo byť viacero rôznych úspešných dodávateľov, tak potreba koordinácie dodávateľov jednotlivých častí zákazky, ktorá by bola pre riadene plnenie celého obstarávaného predmetu zákazky nevyhnutná, by mohla predstavovať vážne riziko ohrozenia riadneho plnenia obstarávanej zákazky a takýto stav je vo svojej podstate pre verejného obstarávateľa nepredstaviteľný.

Verejný obstarávateľ pristúpil k nerozdeleniu predmetu zákazky na časti, ktoré odôvodňuje v súlade s § 28 ods. 2 ZVO v zmysle vyššie uvedeného.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu pre Úrad BBSK a organizácie v zriaďovateľskej pôsobonosti BBSK vrátane zabezpečenia prepravy, distribúcie, štruktúrovania a prevzatia zodpovednosti za odchýlku na všetkých odberných miestach na dva roky, s účinnosťou zmluvy najskôr od 01.01.2024 od 06:00 hod. do 01.01.2026 do 06:00 hod. Predpokladané množstvo dodávky zemného plynu za dva roky je 72 304,149 MWh. Predpokladané odbery v členení podľa jednotlivých odberných miest sú uvedené v Prílohe č. 1 Zmluvy o združenej dodávke zemného plynu (ďalej len „zmluvy“). Predmet zákazky je bližšie špecifikovaný v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj „SP“) a ich prílohách.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Verejný obstarávateľ s cieľom spracovať opis predmetu zákazky jasne, zrozumiteľne a úplne a súčasne zohľadňujúc princíp hospodárnosti a efektívnosti zrealizoval prípravné trhové konzultácie (ďalej aj "PTK"). Dokumentácia súvisiaca s PTK je zverejnená na: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/45869/summary .

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
24.11.2023 12:00:00 (Online access to bids)
Planned opening of bids
24.11.2023 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Documents