Status: Ongoing

Server time: 02.03.2024 18:11

DPS tender card #MAGS OVO 53564/2022-014
Výzva č. 13 - PD mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou pri Železničnej stanici Petržalka

Information

ID of tender
48819
Name of content of tender
Výzva č. 13 - PD mostných objektov v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou pri Železničnej stanici Petržalka
Tender ref. no.
MAGS OVO 53564/2022-014
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Main CPV
71242000-6 - Project and design preparation, estimation of costs
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je spracovanie všetkých potrebných podkladov (dokumentácie, vrátane zabezpečenia potrebnej diagnostiky podľa príslušného zadávacieho listu, jej technického a dopravného zabezpečenia – prístroje, nástroje, mechanizácia, vrátane áut, plošín, ostatného technického zariadenia, POD pre ochranu pracovných miest atď., potrebných na realizáciu diagnostiky konštrukcií) v mene verejného obstarávateľa, aby bolo možné zaradiť uvedené stavebné práce do plánu opráv pre nasledujúce obdobie. Navrhovaná oprava má výrazne zlepšiť technický stav mostných objektov, zvýšiť ich životnosť, priniesť vyššiu bezpečnosť a plynulosť premávky a zabrániť ďalšej degradácii nosných konštrukcií a spodných stavieb jednotlivých mostných objektov. Oprava mostu je nevyhnutná na účely odstránenia príčin zhoršovania stavebno-technického stavu vybraných objektov. Mostný objekt na Rusovskej ceste nad Panónskou cestou pri Železničnej stanici Petržalka, ktorý tvorí predmet zákazky, je podľa aktuálnej hlavnej prehliadky hodnotené stupňom VI – Veľmi zlý, z čoho vyplýva požiadavka na jeho opravu. Poškodenia nosných konštrukcií a spodných stavieb sú spôsobené napr. zatekaním cez mostný zvršok, poškodením mostných záver, nefunkčnými odvodneniami, poruchami na vozovke, na hydroizolácii.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.12.2023 10:00:00
Planned opening of bids
14.12.2023 10:15:00

Public Promoter

Subject's name
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Address
Primaciálne námestie 1
Bratislava - mestská časť Staré Mesto
81499, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Miroslava Hornáčková
miroslava.hornackova@bratislava.sk

Documents