Status: Ongoing

Server time: 01.03.2024 04:35

DPS card #11334/2023/ODDVO
Zabezpečenie dodávky potravín

Information

ID of tender
48850
Name of content of tender
Zabezpečenie dodávky potravín
Tender ref. no.
11334/2023/ODDVO
Public tender journal ref. no.
36722 - MUT Vestník č. 223/2023 - 14.11.2023
EU journal ref. no.
687948-2023 zo dňa 13.11.2023
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
30 000 000,00 EUR
Main CPV
15000000-8 - Food, beverages, tobacco and related products
Further CPV
03200000-3 - Cereals, potatoes, vegetables, fruits and nuts
15810000-9 - Bread products, fresh pastry goods and cakes
15511000-3 - Milk
15550000-8 - Assorted dairy products
15100000-9 - Animal products, meat and meat products
15896000-5 - Deep-frozen products
03142500-3 - Eggs
15812200-5 - Cakes
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Verejný obstarávateľ ako centrálna obstarávacia organizácia zriaďuje dynamický nákupný systém (ďalej len ako "DNS"), ktorý bude slúžiť na vyhlasovanie jednotlivých zákaziek na zabezpečenie dodávok potravín pre svoje organizácie.

Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa, Banskobystrický samosprávny kraj, IČO: 37828100, ROZVOJOVÚ AGENTÚRU Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o., IČO: 5174422 a ďalšie právnické osoby, ktoré sú založené alebo zriadené verejným obstarávateľom na osobitný účel plnenia potrieb všeobecného záujmu, ktoré nemajú priemyselný charakter alebo obchodný charakter a sú úplne alebo z väčšej časti financované verejným obstarávateľom, sú kontrolované verejným obstarávateľom alebo verejný obstarávateľ vymenúva alebo volí viac ako polovicu členov ich riadiacich alebo kontrolných orgánov (najmä organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti verejného obstarávateľa).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb ako aj zníženie administratívnej záťaže jednotlivých organizácií, efektívne verejné obstarávanie v súlade s internými smernicami a princípmi ZVO.

Konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobná špecifikácia (vrátane konkrétnych dodacích miest), bude súčasťou jednotlivých výziev v rámci zriadeného DNS, ktoré budú zaslané všetkým kvalifikovaným záujemcom prostredníctvom systému JOSEPHINE. Verejný obstarávateľ bude zadávať konkrétne zákazky v dynamickom nákupnom systéme v rôznom rozsahu podľa vyššie uvedených CPV kódov a ich podkategórií.

Verejný obstarávateľ plánuje vyhlasovať výzvy pre jednotlivé organizácie samostatne, ale aj v logických celkoch (v rámci jednotlivých okresov na území BBSK).

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
12.12.2023 12:00:00
Planned opening of requests
12.12.2023 12:30:00
Lehota - dokvalifikovanie záujemcov do DNS
29.12.2028 00:00:00

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Jana Vašičková
jana.vasickova@bbsk.sk
+421 484325647

Documents

Tenders