Status: Completed

Server time: 25.07.2024 08:37

DPS tender card #04570/2019/ODDVO-008
Kúpa a dodanie voľne loženej posypovej soli (NaCl) pre zimnú sezónu 2019/2020 pre oblasť „Stred“ – výzva č. 8

Messages