Status: Ongoing

Server time: 19.04.2024 19:51

Tender card #3/2024
3/2024 Prenájom súboru nehnuteľností- stavby- vrátnice so súpisným číslom 170, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/3, o výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, stavby- garážovej haly so súpisným číslom 4064, stojacej na

Information

ID of tender
53089
Name of content of tender
3/2024 Prenájom súboru nehnuteľností- stavby- vrátnice so súpisným číslom 170, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/3, o výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, stavby- garážovej haly so súpisným číslom 4064, stojacej na
Tender ref. no.
3/2024
Type of tender
Verejná obchodná súťaž
Type of public tender
Verejná obchodná súťaž
Type of procurement
-
Outcome of tender
Another type of contract
Tender split into parts
No
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

3/2024
Prenájom súboru nehnuteľností- stavby- vrátnice so súpisným číslom 170, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/3, o výmere 135 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, stavby- garážovej haly so súpisným číslom 4064, stojacej na pozemku parcela registra „C“ KN č. 1667/2, o výmere 2004 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, časti pozemku- parcely registra „C“ KN číslo 1667/1, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, o výmere 2 845 m², časti pozemku- parcely registra „C“ KN číslo 1667/16, druh pozemku: ostatná plocha, o výmere 823 m², zapísaných na liste vlastníctva číslo 11263, vedenom Okresným úradom Komárno, katastrálny odbor, okres: Komárno, obec: Komárno, katastrálne územie: Komárno

Doba nájmu: Doba určitá, 2 roky odo dňa účinnosti nájomnej zmluvy

Criterion for evaluation of bid
According to the tender documentation
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
04.03.2024 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Verejné prístavy, a. s.
Address
Prístavná 10
Bratislava
821 09, Slovak republic
Process supervisor
Barbora Janušová
barbora.janusova@vpas.sk
+421 918826072

Documents