Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 02:06

Tender card #FNTN-2019-09-NZ-VS
Jednorovinový angiografický systém

Information

ID of tender
5326
Name of content of tender
Jednorovinový angiografický systém
Tender ref. no.
FNTN-2019-09-NZ-VS
Public tender journal ref. no.
34109 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 226-553522
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
841 000,00 EUR
Main CPV
33111720-4 - Angiography devices
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Zákazku nie je vhodné rozdeliť na časti pretože sa jedná o ucelený, logický funkčný celok.
Electronic auction
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK022 - Trenčiansky kraj
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia zariadenia Jednorovinový angiografický systém.
Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby:
- Dodanie Tovaru do miesta plnenia, jeho inštaláciu, odskúšanie a uvedenie do prevádzky, zaškolenie týkajúce sa obsluhy, údržby a ošetrovania Tovaru, predloženie príslušnej technickej a sprievodnej dokumentácie k Tovaru, a to:
- Vyhlásenia zhody s doplňujúcimi podkladmi k nemu alebo certifikáty,
- Doklad o registrácií ponúkaného zariadenia v databáze Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv
- Povolenie na dovoz, vývoz, predaj a distribúciu zdrojov ionizujúceho žiarenia
- Povolenie na inštaláciu a servis zdrojov ionizujúceho žiarenia, vydané Úradom verejného zdravotníctva SR - zákon 355/2007 Z.z..
- Návod na obsluhu v slovenskom príp. v českom jazyku,
- Záručný list,
- Skúšobný protokol, Preberací protokol, Inštalačný protokol, Protokol o zaškolení zamestnancov verejného obstarávateľa.
Komplexný záručný servis po dobu 24 mesiacov od doby inštalácie prístroja.
Dodanie Technologického projektu.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
20.12.2019 10:00:00
Planned opening of bids
20.12.2019 11:00:00

Public Promoter

Subject's name
Fakultná nemocnica Trenčín
Address
Legionárska 28
Trenčín
91171, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Plesník
michal.plesnik@fntn.sk
+421 0326566838

Documents