Status: Completed

Server time: 27.01.2020 01:03

Tender card #08561/2019/ODDVO
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji jeseň 2019

Information

ID of tender
5518
Name of content of tender
Dopravný prieskum verejnej osobnej autobusovej dopravy v Banskobystrickom kraji jeseň 2019
Tender ref. no.
08561/2019/ODDVO
Type of tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of public tender
Zákazka s nízkou hodnotou
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
40 000,00 EUR
Main CPV
79311000-7 - Survey services
Further CPV
79311300-0 - Survey analysis services
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom verejného obstarávania je vykonanie a spracovanie prieskumu – Dopravný prieskum verejnej osobnej dopravy (VOD) v Banskobystrickom kraji na linkách kraja.
Dopravný prieskum VOD je zameraný na získanie podkladov o počte prepravených osôb (nástupy, výstup, obsadenosť) na vybraných, obstarávateľom špecifikovaných linkách autobusovej dopravy (na definovaných sčítacích obehoch v rámci týchto liniek) na území Banskobystrického kraja.
Prieskum VOD bude obsahovať GPS-záznamy trás vozidiel vo formáte KML alebo GPX, v rozsahu všetkých spojov každej špecifikovanej linky alebo úseku linky, kde prebehne dopravný prieskum mimo miesta, kde to nebude technicky možné z dôvodu nedostupnosti GPS signálu. Prieskum VOD bude obsahovať zber dát ohľadom toku cestujúcich. Vykonanie a zdokumentovanie prieskumu obsadenosti spojov jazdou v autobuse na vybraných spojoch liniek uvedených v prílohách výzvy. Zber dát, ich analýza a vyhodnotenie počtu cestujúcich na jednotlivých sčítaných spojoch v rozsahu údajov o nástupoch, výstupoch a počte cestujúcich vo vozidlách, a to v prehľadných tabuľkových a grafických výstupoch. Uvedené údaje musia byť súčasne vo formáte využiteľnom pre GIS-aplikácie. Zhotoviteľ poskytne podrobný plán obehov sčítačov pre dopravné prieskumy cestujúcich VOD.
Dopravný prieskum VOD musí byť realizovaný v bežnom pracovnom období roka (utorok až štvrtok za predpokladu, že týmito dňami nezačína alebo nekončí pracovný týždeň), mimo školských prázdnin, mimo štátnych sviatkov a podľa možnosti tiež mimo skúškového obdobia vysokých škôl s primárnym zameraním na pracovné dni týždňa. Dopravný prieskum VOD musí byť realizovaný do 05.12.2019.
Prieskum sa musí realizovať tak, aby sa zhodnotil všeobecný princíp trvalej udržateľnosti dopravy v kraji, v existujúcej a vytvárajúcej sa dopravnej infraštruktúre s orientáciou na preferenciu VOD pred individuálnou automobilovou dopravou a na zvyšovanie kvality uspokojovania prepravných potrieb cestujúcich prostredníctvom zvyšovania kvality, jej dostupnosti, definovanej v STN EN 13816.
Údaje z prieskumu zameraného na dopravné správanie budú filtrované, doplnené dokumentáciou s grafmi a doručené obstarávateľovi vo formáte vhodnom pre spracovanie v bežne dostupných nástrojoch pre analýzu štatistických údajov.
Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je špecifikované v prílohách výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
14.11.2019 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
JUDr. Ivana Mesiariková
ivana.mesiarikova@bbsk.sk
+421 484325646

Documents