Status: Ongoing

Server time: 21.05.2024 07:02

DPS tender card #125/2024
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 125/2024

Information

ID of tender
55372
Name of content of tender
Poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) - časť A - výzva č. 125/2024
DPS category
Časť „A“ - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto
Tender ref. no.
125/2024
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
18 554,97 EUR
Main CPV
77210000-5 - Logging services
Further CPV
77211000-2 - Services incidental to logging
77230000-1 - Services incidental to forestry
60000000-8 - Transport services (excl. Waste transport)
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb harvesterovými technológiami (viacoperačné technológie) v lesnom hospodárstve na komplexné spracovanie dreva, ktoré sú špecifikované nižšie:

a) časť „A“ - Ťažba a výroba sortimentov harvestermi a ich vývoz forwardermi z porastu z lokality peň na vývozné miesto alebo odvozné miesto
Ťažbový proces harvesterovým uzlom je zložený z harvestera a forvardera. Harvester vykonáva spiľovanie stromov, odvetvovanie, krátenie kmeňov na sortimenty podľa požiadaviek verejného obstarávateľa a ukladanie sortimentov v poraste. Počet rezov pri krátení kmeňov na sortimenty je závislý od objemovosti kmeňov. Pri nižších objemovostiach kmeňov sa predpokladá výroba rovnaného dreva v 2 m (prípadne 1m) dĺžkach, sortimentov v 4 m dĺžkach a tiež výroba energetického dreva. V prípade potreby verejného obstarávateľa môže byť zadaná aj výroba iných dĺžok sortimetov. Vývoz drevnej hmoty sa uskutočňuje forvarderom (-mi) z lokality „peň“ (ďalej len „P“) na odvozné miesto (ďalej len „OM“).
Triedenie sortimentov sa vykonáva buď priamo v poraste pri nakladaní na vývozovú súpravu/forvarder, alebo na OM pri ukladaní na hromady, kde sú založené samostatné skládky so zarovnaním čiel.
Skládky - geľby sa zakladajú v závislosti od drevinového a kvalitatívneho zloženia dreva, objemovosti a pod. Na požiadanie verejného obstarávateľa je dodávateľ povinný na konci pracovnej smeny označiť vyrobené sortimenty (spravidla jeden hromadný štítok za drevinu a sortiment) a vložiť údaje o drevine, sortimente a objeme do systému PSPD. Triedenie sortimentov na viac ako osem samostatných skládok (hromád) sa spravidla nevykonáva. Sortimentáciu stanoví písomne verejný obstarávateľ, resp. príslušný odštepný závod a zabezpečuje jej kontrolu. Meranie a evidencia kubatúry spracovaného dreva je automatizované.
Dodávateľ je povinný na požiadanie verejného obstarávateľa vykonať aj vývoz zvyškov po ťažbe na stanovené miesto (linka, ku linke, VM, OM).
Dodávateľ bude vyzvaný na realizáciu predmetu zákazky až po naplnení vlastných kapacít verejného objednávateľa. Využitie sa predpokladá pri výskyte náhodných ťažieb a v mimoriadnych situáciách, kedy sa nasadenie vyššieho počtu prostriedkov na urýchlenie spracovania kalamitných ťažieb ako aj vyriešenie mimoriadnych situácii bude vyžadovať. Využitie služby sa predpokladá tiež v prípadoch, keď verejný obstarávateľ nedisponuje vlastnou vhodnou/požadovanou technológiou na výkon služby.
Pre jednotlivé technológie sú uvedené opisy pre najnepriaznivejšie podmienky pre danú technológiu. Ceny za jednotlivé technológie by mali zohľadňovať plnenie za priemerných podmienok, avšak dodávateľ musí garantovať aj plnenie v prípade splnenia najnepriaznivejších podmienok.
Do výroby verejný obstarávateľ požaduje nasadenie uzla optimálnej / prípustnej primeranej veľkostnej kategórie s prihliadnutím na druh ťažby, objemovosť stínaných stromov, priechodnosť a únosnosť terénu.

ii. Ťažbová činnosť harvesterovými technológiami - malým harvesterovým uzlom (s prevádzkovou hmotnosťou menšou ako 13 t, s výkonom motora menším ako 110 kW)

Podmienky:
- členitosť terénu: trieda 4, vyvýšeniny od 41 do 60 cm, prehĺbeniny od 61 do 90 cm, vzdialenosť
medzi prekážkami od 2,6 do 5 m, husté prekážky so zníženou rýchlosťou.
- stredný objem kmeňa: 0,09 - 0,19m3
- rozmery stromov: min. d0 = 0 20 cm, max. d0 = 0 35 cm
- približovacia vzdialenosť od pňa na odvozné miesto pri vývoze sortimentov a ťažbových
zvyškov do 3 km
- sklon sústreďovania pozdĺžny do svahu: do 35 %
- triedenie sortimentov na min. 2 hromady a viac v súlade so zadanými podmienkami
sortimentácie
- zarovnanie čiel hromád sortimentov
- vývoz ťažbových zvyškov z porastu, vývoz energetického dreva


Verejný obstarávateľ informuje, že bližšie informácie sú uvedené v prílohe č. 2 tejto výzvy.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

Miesto dodania predmetu zákazky: LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, OZ Poľana, LS Divín

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2024 09:00:00
Planned opening of bids
29.04.2024 09:05:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Michaela Hurteková
michaela.hurtekova@lesy.sk
+421 918412632

Documents