Status: Completed

Server time: 21.05.2024 05:05

DPS tender card #01/NLZ/2021 - DNS-003
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č. 03

Information

ID of tender
55381
Name of content of tender
Zabezpečenie servisu zariadení Fire Watch - ASDS na telekomunikačných stožiaroch - výzva č. 03
Tender ref. no.
01/NLZ/2021 - DNS-003
Type of tender
Zákazka v DNS
Type of public tender
Zákazka v DNS
Type of procurement
Services
Outcome of tender
Framework Agreement
Estimated value
483 041,000 EUR
Main CPV
50324100-3 - System maintenance services
Further CPV
31625100-4 - Fire-detection systems
Tender split into parts
No
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zabezpečenie údržby a opravy automatizovaného stacionárneho detekčného systému pre včasnú detekciu lesných požiarov (ďalej aj „ASDS“ alebo „systém ASDS“) pre zariadenie "Fire Watch" pre tri oblasti nasadenia:
a) Vysoké Tatry,
b) Nízke Tatry,
c) Záhorie.
Stručný popis systému ASDS Fire Watch je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.

Súčasťou realizácie zákazky bude doprava do miesta inštalácie plnenia, kompletná konfigurácia servisovaných zariadení, sprevádzkovanie a otestovanie funkčnosti v mieste plnenia, ako aj všetky náklady súvisiace s dodaním tovaru (napr. vyloženie a naloženie tovaru, vynesenie) na miesto plnenia, ako aj všetky ďalšie činnosti nevyhnutne súvisiace s plnením predmetu zákazky a jeho uvedenia do prevádzky).
Inštalácia je možná iba certifikovaným partnerom výrobcu, pracovníkom dodávateľa s oprávnením, t.j. platným certifikátom spôsobilosti od výrobcu dodávaného zariadenia.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Notes

V prípade porušenia povinnosti Dodávateľa pri nedodaní originál spotrebného materiálu v zmysle špecifikácie predmetu zákazky, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z hodnoty zákazky, a to z dôvodu úmyselného alebo nezodpovedného ponúkania nezodpovedajúceho tovaru.

Socially Responsible Tender

Yes

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
29.04.2024 09:00:00
Planned opening of bids
29.04.2024 10:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
bohuslav.chudik@lesy.sk
+421 484344255

Documents