Status: Ongoing

Server time: 22.06.2024 08:06

DPS card #10007/2024/ODDVO
Stavebné práce na pozemných stavbách

Information

ID of tender
55547
Name of content of tender
Stavebné práce na pozemných stavbách
Tender ref. no.
10007/2024/ODDVO
Public tender journal ref. no.
11038 - MUP
EU journal ref. no.
241379-2024
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Construction
Estimated value
30 000 000,00 EUR
Main CPV
45000000-7 - Construction work
Further CPV
45100000-8 - Site preparation work
45210000-2 - Building construction work
45260000-7 - Roof works and other special trade construction works
45300000-0 - Building installation work
45400000-1 - Building completion work
Centralised tender
Yes
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému, ktorý bude slúžiť na zadávanie zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich služieb ako napríklad oprava a údržba budov, montovaných konštrukcií, striech, kanalizácie, sanácia a asanácia budov/pozemných stavieb, výmena okien a iné.

Predmetom zákazky je vytvorenie DNS na stavebné práce súvisiace s pozemnými stavbami, ktoré sú zaradené podľa slovníka obstarávania v rozsahu skupiny 45000000-7 – stavebné práce uvedenej v Spoločnom slovníku obstarávania (CPV).

Podrobná špecifikácia predmetu zákazky, jeho presný rozsah ako aj ostatné doplňujúce informácie budú uvedené v jednotlivých výzvach v rámci zriadeného DNS. Cieľom zriadenia dynamického nákupného systému je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so ZVO podľa svojich aktuálnych potrieb.

Jednotlivé výzvy, resp. čiastkové zákazky budú obsahovať všetky potrebné informácie na spracovanie ponuky, t.j. kritériá na vyhodnotenie ponúk a pravidlá spôsobu vyhodnotenia ponúk, konkrétny rozsah predmetu zákazky ako aj jeho podrobnú špecifikáciu, konkrétne miesta uskutočnenia predmetu zákazky, požiadavky spoločensky zodpovedného verejného obstarávania, prípade informáciu o spolufinancovaní z fondov Európskej únie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
24.05.2024 09:00:00
Lehota na predkladanie žiadostí
10.06.2029 23:59:59

Centralised procurement

Subject's name
Banskobystrický samosprávny kraj
Address
Nám. SNP 23
Banská Bystrica
974 01, Slovak republic
Process supervisor
Monika Debnárová
monika.debnarova@bbsk.sk
+421 949014601

Documents

Tenders