Status: Ongoing

Server time: 20.03.2023 16:14

Tender card #SUSR_R_2019
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu

Information

ID of tender
5654
Name of content of tender
Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu
Tender ref. no.
SUSR_R_2019
Public tender journal ref. no.
č. 241/2019 ozn. 34193 - MSS
EU journal ref. no.
2019/S 227-557302
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Services
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
2 541 666,66 EUR
Main CPV
72261000-2 - Software support services
Further CPV
72300000-8 - Data services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Predmetom zákazky je dodávka služieb v oblasti:
• Analýzy a dizajnu pre budovanie IS
• Implementácie pre budovanie IS
• Testovania pre budovanie IS
• Nasadenia a školení pre budovanie,
Pričom výsledkom projektu bude:
• Vytvorenie nových registrov
• Publikované a aktualizované datasety
• Zabezpečenie dostupnosti osobných údajov občanov v službe Moje dáta z registra
• Integrovanie na Centrálnu integračnú platformu
Požadované služby aplikačného vývoja musia priamo podporiť automatizáciu procesov komplexného manažmentu údajov v rámci očakávaných výstupov projektu Verejného obstarávateľa – „Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu“, v zmysle platnej štúdie realizovateľnosti
Podľa § 28 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní: „Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu rozdeliť zákazku alebo koncesiu na samostatné časti, pričom v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na účasť alebo v oznámení o koncesii určia veľkosť a predmet takýchto častí a uvedú, či ponuky možno predložiť na jednu časť, niekoľko častí alebo všetky časti.“
Podľa § 28 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní: „Ak verejný obstarávateľ nerozdelí zákazku na časti, odôvodnenie uvedie v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania alebo v správe o zákazke; táto povinnosť sa nevzťahuje na zadávanie koncesie.“
Rozdelenie predmetu zákazky na časti je technicky a procesne nerealizovateľné, a to z dôvodu, že predmetná dodávka je súborom služieb, ktoré bezprostredne spolu súvisia a výsledkom je Komplexné riešenie pre konsolidáciu registrov a zároveň je kladená požiadavka na ich vzájomnú interoperabilitu dosiahnutú práve prostredníctvom centrálnej integračnej platformy. Súťažiaci má možnosť zvoliť dodať služby ako komplexné riešenie využitím rôznych dodávateľov, ale musí byť zodpovedný za to, že dodávané služby budú dodané ako komplexné riešenie opísané v predmete zákazky. Pri ďalšom delení predmetných služieb by nebolo možné garantovať vybudovanie komplexného a interoperabilného riešenia, nakoľko rôzni dodávatelia využívajú rôzne spôsoby prístupu k budovaniu IS na úrovni všetkých služieb definovaných v predmete zákazky. Navyše, oddelenie aplikačného vývoja (tzn. vytvorenie diela) od služby údržby a technickej podpory SLA je nerealizovateľné z dôvodu, že v prípade rozdelenia zákazky na časti, by verejnému obstarávateľovi, ako aj inému dodávateľovi, ktorý by dodával služby na údržby a technickej podpory, vznikli dodatočné náklady na oboznámenie sa s podrobnosťami vytvoreného diela. Z toho dôvodu verejný obstarávateľ požaduje, aby zodpovednosť za vytvorenie diela, ako aj jeho následnú údržbu a technickú podporu niesol jeden dodávateľ.
Podrobná špecifikácia je uvedená v Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Prípadné rozdelenie na časti alebo vyhlásenie viacerých verejných obstarávaní neznamená rozšírenie potenciálneho relevantného trhu.
Najmä s ohľadom na miestne, vecné, funkčné aj časové väzby, charakter predmetu zákazky, by bolo rozdelenie predmetu zákazky po technickej stránke nelogické, neúčelné, nehospodárne až objektívne nerealizovateľné.
Nerozdelenie predmetu zákazky na časti je opodstatnené a odôvodnené a nepredstavuje porušenie princípov verejného obstarávania.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky sú služby riešenia konsolidácie registrov orgánov verejnej moci (OVM), organizácií, fariem a zahraničného obchodu. Hlavným dôvodom realizácie zákazky je, aby údaje, ktoré spravuje organizácia boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy. V súlade s uvedeným, ŠÚ SR vypracoval štúdiu uskutočniteľnosti pre projekt „Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu“ (ďalej len projekt), ktorá typologicky definuje tento projekt ako „Komplexný projekt pre manažment údajov“.
Súčasťou realizácie tohto projektu je nevyhnutná automatizácia nových procesov ŠÚ SR a rozvoj automatizácie už existujúcich procesov. Nakoľko však ŠÚ SR v súčasnosti nedisponuje dostatočnými personálnymi a technologickými kapacitami, ktoré by zrealizovali očakávaný rozsah a špecifikáciu projektu podľa uvedenej štúdie realizovateľnosti, ŠÚ SR ako verejný obstarávateľ požaduje dodanie služieb aplikačného vývoja, ktorých výsledkom bude vytvorenie nových registrov, publikované a aktualizované datasety, dostupnosť osobných údajov občanov v službe Moje dáta z registra, sprístupnenie referenčných údajov Registra OVM ostatným inštitúciám VS, integrácia na Centrálnu integračnú platformu.
Požadované služby aplikačného vývoja musia priamo podporiť automatizáciu procesov komplexného manažmentu údajov v rámci očakávaných výstupov projektu verejného obstarávateľa – „Riešenie konsolidácie registrov OVM, organizácií, fariem a zahraničného obchodu“, v zmysle platnej štúdie realizovateľnosti.
Predmetom zákazky je aj poskytovanie služieb údržby a podpory prevádzky – SLA.
Bližšia špecifikácia je uvedená vo Zväzku 3 Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
07.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
07.01.2020 13:30:00

Public Promoter

Subject's name
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Address
Miletičova 3 3
Bratislava - mestská časť Ružinov
82467, Slovak republic
Process supervisor
Radoslav Jurčaga
rado.jurcaga@pactumpark.eu
+421 908276903
Link to online profile of contracting authority
https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/674

Documents