Status: Ongoing

Server time: 26.09.2023 00:38

Tender card #7429/2019/420
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II.

Information

ID of tender
5858
Name of content of tender
Nákup pohonných látok a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet (bezhotovostne) a veľkoobchodných dodávok do veľkokapacitných nádrží pre LESY Slovenskej republiky, š.p. II.
Tender ref. no.
7429/2019/420
Public tender journal ref. no.
35479-MST
EU journal ref. no.
2019/S 243-596569
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Estimated value
29 225 583,330 EUR
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Further CPV
09132100-4 - Unleaded petrol
30163100-0 - Agency fuel cards
Tender split into parts
Yes
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom tejto zákazky je nákup pohonných látok – nafta motorová podľa normy STN EN 590 veľkoodber do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa a na palivové karty a benzín automobilový podľa normy STN EN 228 na palivové karty. Veľkoodber nafty motorovej do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa cisternami v množstvách od 1.000 litrov do 20.000 litrov na daňový doklad a pohonné látky dodávané na princípe akceptácie palivovej karty ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za odobraté pohonné látky na/vo všetkých čerpacích staniciach/výdajných miestach uchádzača/predávajúceho a jeho zmluvných partnerov vrátane vystavenia a dodania palivových kariet, zúčtovania dodaných pohonných látok, poskytovania súvisiacich služieb spojených s ich dodávkou.

Zákazka je rozdelená na dve časti:

Časť č. 1 Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet
- súčasťou predmetu zákazky je bezplatné vystavenie a dodanie palivových kariet, ako prostriedku bezhotovostnej úhrady za nákup príslušných častí predmetu zákazky, pričom bezplatné vykonávanie transakcií palivovou kartou musí byť garantované po celú dobu platnosti.

Časť č. 2 Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa
Veľkoobchodné dodávky motorovej nafty podľa normy STN EN 590 do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa v množstvách a lehotách špecifikovaných v samotných objednávkach na základe skutočných potrieb verejného obstarávateľa a jeho organizačných zložiek vrátane dopravy na miesto určené verejným obstarávateľom v minimálnom objeme 1.000 litrov a maximálnom objeme 20.000 litrov na daňový doklad.

For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
21.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
21.01.2020 10:30:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Adriana Ondríková
adriana.ondrikova@lesy.sk
+421 905444449

Documents

Časť č. 1 Nákup pohonných látok do motorových vozidiel a súvisiacich produktov a služieb prostredníctvom palivových kariet

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
23 335 583,330 EUR
Criterion for evaluation of bid
Best price-quality ratio
Electronic auction
Yes
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Outcome of tender
Framework Agreement

Časť č. 2 Veľkoobchodné dodávky do veľkokapacitných nádrží verejného obstarávateľa

Status
Ongoing
Predicted value not including VAT
5 890 000,000 EUR
Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Electronic auction
Yes
Main CPV
09134100-8 - Diesel oil
Outcome of tender
Framework Agreement