Status: Ongoing

Server time: 03.10.2023 00:25

Tender card #60304/2019/15
Modernizácia sieťovej infraštruktúry a modifikácia operátorských pracovísk riadenia tunelov Branisko a Šibenik

Information

ID of tender
5874
Name of content of tender
Modernizácia sieťovej infraštruktúry a modifikácia operátorských pracovísk riadenia tunelov Branisko a Šibenik
Tender ref. no.
60304/2019/15
Public tender journal ref. no.
35980 - MST
EU journal ref. no.
2019/S 247-608453
Type of tender
Nadlimitná zákazka
Type of public tender
Verejná súťaž podľa § 66 (7)
Type of procurement
Goods
Outcome of tender
One-off Contract
Estimated value
957 835,25 EUR
Main CPV
32415000-5 - Ethernet network
Further CPV
32413100-2 - Network routers
30210000-4 - Data-processing machines (hardware)
32420000-3 - Network equipment
31211110-2 - Control panels
72211000-7 - Programming services of systems and user software
48000000-8 - Software package and information systems
45310000-3 - Electrical installation work
45317300-5 - Electrical installation work of electrical distribution apparatus
71320000-7 - Engineering design services
Tender split into parts
No
The tender is not divided into parts - justification
Verejný obstarávateľ odôvodňuje nerozdelenie zákazky na časti tým, že pred vyhlásením postupu zadávania zákazky dôkladne zvážil a vzal do úvahy všetky skutočnosti, ktoré sa týkajú vhodnosti, resp. nevhodnosti rozdelenia predmetnej zákazky na časti. Technologické vybavenie diaľničného tunela je regulovanou sústavou tvorenou snímačmi jednotlivých funkčných celkov. Základnými funkčnými celkami tunela sú dopravný subsystém, bezpečnostné vybavenie a technické zariadenia zabezpečujúce funkčnosť tunela. Správanie sústavy zabezpečuje mozog, tzv. Centrálny riadiaci systém ktorý zabezpečuje bezpečnú prevádzku riadenia dopravy a všetkých prevádzkových súborov (technológií) virtuálneho tunela za pomoci operátorského pracoviska tunela v rozsahu virtuálneho tunela. Kvôli uvedenému je nutné, aby realizáciu vykonal jeden dodávateľ s požadovanými schopnosťami a v požadovanej kvalite. Pri rozdelení zákazky je možné predpokladať navýšenie nákladov na realizáciu a možné problémy pri koordinácii viacerých subdodávateľov.
Electronic auction
No
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je dodanie tovaru, činnosti spojenej s montážou tovaru a technický servis v súvislosti s úpravou a doplnením vybavenia pre technologické celky (ďalej len „TC“) TC 432 Centrálny riadiaci systém, Centrálny riadiaci systém tunela – operátorská úroveň, Centrálny riadiaci systém tunela – Ethernet, Centrálny riadiaci systém – Ethernet, podľa dokumentácie pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“) „Upgrade chrbticovej siete tunela Branisko, integrácia CRS tunelov Branisko a Šibenik, trenažér a operátorské pracovisko na ZP tunela Branisko“, ktorú vypracovala spoločnosť DELTECH, a.s. (12/2018) a ktorá tvorí Prílohu č. 1 k časti B.1. Projektová dokumentácia je tvorená štyrmi samostatnými projektmi, pričom predmetom zákazky je realizácia troch jej častí, ktoré sú nasledovné:
• Upgrade chrbticovej siete tunela Branisko,
• Operátorské pracovisko dočasného riadenia tunela Branisko,
• Integrácia CRS tunelov Branisko a Šibenik.
Každá časť projektovej dokumentácie úzko súvisí s jej ostatnými časťami. Pri realizácii diela je potrebné navzájom tieto jednotlivé časti koordinovať a dbať na ich nadväznosť.

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
For evaluation the price is determined

not including VAT

Schedule

Lehota na predkladanie ponúk
27.01.2020 10:00:00
Planned opening of bids
27.01.2020 13:00:00

Public Promoter

Subject's name
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Address
Dúbravská cesta 14
Bratislava
841 04, Slovak republic
Process supervisor
Ing. Michal Simon
michal.simon@ndsas.sk
+421 258311149

Documents