Status: Ongoing

Server time: 20.01.2022 08:40

DPS card #7032/2019/420
Hutnícky materiál

Information

ID of tender
5948
Name of content of tender
Hutnícky materiál
Tender ref. no.
7032/2019/420
Public tender journal ref. no.
10147-MUT
EU journal ref. no.
2020/S 035-082265
Type of tender
DNS
Type of public tender
DNS
Type of procurement
Goods
Estimated value
476 123,00 EUR
Main CPV
44300000-3 - Cable, wire and related products
Centralised tender
No
NUTS
SK - Slovenská republika
Brief description of tender or procurement

Predmetom zákazky je zriadenie dynamického nákupného systému (ďalej len „DNS“) a zadávanie jednotlivých zákaziek v rámci vyhláseného DNS na predmet zákazky s názvom: Hutnícky materiál, ktoré sú zaradené podľa Spoločného slovníka obstarávania (CPV) v rozsahu skupiny:
a) 44300000-3 (Káble, drôty a súvisiace výrobky)

Verejný obstarávateľ bude vyhlasovať konkrétnu zákazku s použitím DNS pre konkrétnu kategóriu tovarov na základe „Výzvy na predkladanie ponúk“. Jednotlivé výzvy budú vyhlasované podľa nasledovných kategórií tovarov:
a) 443 10 Drôtené výrobky
b) 443 11 Lanká
c) 443 12 Drôty
d) 443 13 Kovové pletivo
e) 443 15 Drôtené tyče
f) 443 16 Železiarsky tovar
g) 443 17 Železné alebo oceľové slučky
h) 443 18 Vodiče
i) 443 20 Káble a súvisiace výrobky
j) 443 22 Príslušenstvo ku káblom
k) 443 30 Tyče, prúty, drôty a profily požívané v stavebníctve

Verejný obstarávateľ zriaďuje (vyhlasuje) DNS na zákazku s názvom: „Hutnícky materiál“, identifikovaného v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, pre svoje organizačné jednotky - odštepné závody:
1) OZ Lesnej techniky, Mičinská cesta 33/4406, 974 01 Banská Bystrica

Criterion for evaluation of bid
Lowest price
Notes

1) Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS) je elektronický postup zadávania nadlimitnej zákazky. Verejný obstarávateľ bude pri prijímaní žiadostí zaradenie do DNS a následnom zasielaní výziev komunikovať so záujemcami/uchádzačmi prostredníctvom systému JOSEPHINE https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com

2) Cieľom zriadenia DNS a zadávania zákaziek v DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. Operatívnym zadávaním zákaziek chce verejný obstarávateľ podporiť účasť aj malých podnikov či mikropodnikov.

3) Verejný obstarávateľ bude pri komunikácií s uchádzačmi, resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20, ods. 3 ZVO prostredníctvom zabezpečeného komunikačného rozhrania IS JOSEPHINE. Komunikácia medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi sa uskutočňuje v tomto verejnom obstarávaní elektronickou formou, ktorá zabezpečí trvalé zachytenie ich obsahu, prostredníctvom IS JOSEPNINE dostupného na adrese https://josephine.proebiz.com" title="https://josephine.proebiz.com" target="_blank">https://josephine.proebiz.com. Uvedené platí aj pre komunikáciu pri jednotlivých Výzvach na predkladanie ponúk

4) Hospodárske subjekty, ktoré majú záujem dodávať tovary pre subjekty zahrnuté do tohto DNS, sú povinné zaslať žiadosť o zaradenie do DNS prostredníctvom systému JOSEPHINE.

5) Verejný obstarávateľ vyzve záujemcov, ktorí sú zaradení v DNS na predloženie cenovej ponuky, osobitne pre každú vyhlásenú individuálnu zákazku, zadávanú v rámci DNS. Na základe výsledku zadávania konkrétnej zákazky, vyhlásenej v rámci DNS bude s úspešným uchádzačom uzavretá zmluva o dielo, ktorej návrh je prílohou vzorovej Výzvy na
predkladanie ponúk.

6) Ak úspešný uchádzač neposkytne súčinnosť podľa ZVO a neuzavrie s verejným obstarávateľom zmluvu, resp. ak sa po uzatvorení zmluvy vyskytnú dôvody, pre ktoré je verejný obstarávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy a to najmenej 3-krát v rámci tohto DNS, verejný obstarávateľ bude takéto konanie považovať za závažné porušenie profesijných
povinností podľa § 32, ods. 1 písm. h), a teda nesplnenie tejto podmienky účasti osobného postavenia a bude z DNS vylúčený.

7) Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné previesť týmito spôsobmi:
a) v systéme JOSEPHINE registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod
b) nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému JOSEPHINE. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod.
c) vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému JOSEPHINE, a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod.
d) počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 4 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

8) Všetky výdavky spojené so zaradením do DNS, s prípadnou a predložením ponuky do vybraných zákaziek znáša záujemca bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči verejnému obstarávateľovi.

9) Verejný obstarávateľ použije na zadanie konkrétnych zákaziek výzvy v rámci vytvoreného DNS (dynamického nákupného systému podľa § 58 - § 61 ZVO). Výzvu bude zasielať všetkých kvalifikovaným záujemcom.

10) Predmetné verejné obstarávanie nie je obstarávanie inovácií, ani zamerané na spoločensky zodpovedné VO a ani zelené verejné obstarávanie.

Schedule

Lehota na predkladanie žiadostí
20.03.2020 00:00:00
Planned opening of requests
24.03.2020 10:00:00
Zriadené DNS - Lehota na predkladanie žiadostí
25.03.2024 00:00:00

Public Promoter

Subject's name
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Address
Nám. SNP 8
Banská Bystrica
975 66, Slovak republic
Process supervisor
Mgr. Petra Hudecová
petra.hudecova@lesy.sk
+421 905444029

Documents

Tenders